Менежер

– ЕБС

0. Хэрэглэгчийн тохиргоо


1.Сургалтын орчин


2. Сургалтын бүтэц


3. Багш


4. Хичээл


5. Сургалтын хөтөлбөр


6. Анги, бүлэг


7. Суралцагч


8. Баталгаажуулах хүсэлт


9. Хичээлийн дүн


10. Судлагдахууны дүн


11. Шалгалтын дүн


12. Дэвшилт


13. Төгсөлт


14. Боловсролын бичиг баримт


15. Ээлжит хичээл


16. Ээлжит хичээл сонголт


18. Ирцийн бүртгэл


19. Үнэлгээ


20. Элсэлтийн бүртгэл