Менежер

– ЕБС

0. Хэрэглэгчийн тохиргоо


1.Сургалтын орчин


2. Сургалтын бүтэц


3. Багш


4. Хичээл


5. Сургалтын хөтөлбөр


6. Анги, бүлэг


7. Суралцагч


8. Баталгаажуулах хүсэлт


10. Судлагдахууны дүн


11. Шалгалтын дүн баталгаажуулах


12. Дэвшилт


13. Төгсөлт


14. Боловсролын бичиг баримт


15. Ээлжит хичээл


16. Ээлжит хичээл сонголт


17. Тайлан


19. Журналын нэгтгэл


20. Элсэлтийн бүртгэл


21. ЭЕШ давтлага хичээл


22. Хичээлийн жилийн хаалт, нээлт


23. Эрүүл мэндийн асуумж


24. Сургалтын байгууламжийн асуумж


25. Ковидийн тандалт судалгаа


26. Чөлөөний удирдлага