Менежер

– ЕБС

6.1. Анги бүлэг үүсгэх


6.2. Анги бүлгийн бүртгэл засах


6.3. Анги бүлгийн бүртгэл устгах


6.4 Анги бүлэгт Анги удирдсан багш оноож өгөх