Менежер

– ЕБС

6.1. Анги бүлэг үүсгэх


Энэхүү үйлдлийг сургуульд анги бүлэг шинээр үүсгэхэд ашиглана.

Сургуульд анги, бүлэг шинээр бүртгэх үйлдлийг хийхэд дараах алхамчилсан дарааллын дагуу бүртгэнэ.

1. Боловсролын удирдлага- Анги бүлэг модулийг сонгоно.

2. Бүлэг үүсгэх үйлдлийг хийнэ.

-Шинээр үүсгэх анги бүлгийн мэдээллийг дараах талбаруудад оруулж хадгална.