Менежер

– ЕБС

6.2. Анги бүлгийн бүртгэл засах


6.2. Анги бүлгийн бүртгэл засах

Таб дах мэдээлэл

Тайлбар

Үндсэн мэдээлэл

Бүлгийн үндсэн мэдээллийг харуулна. Бүлгийн мэдээллийг өөрчилж хадгалсан бол засагдаж өөрчлөгдсөн хамгийн сүүлийн бүлгийн үндсэн мэдээллийг харуулна.

Суралцагч

Бүлэгт бүртгэлтэй суралцагчийн жагсаалтыг товч мэдээллээр хүснэгт хэлбэрээр харуулахаас гадна бүлэгт бүртгэлтэй суралцагчийг төлвөөр нь индикатораар харуулна.

Багш

Анги бүлэг удирдсан болон туслах багшийн мэдээллийг харуулна. Хэрэв анги удирдсан болон тухайн бүлгийн туслах багшийн мэдээллийг оруулаагүй бол бүлэг засах үйлдэл хийж анги удирдсан багшийн мэдээллийг оруулна.