Менежер

– ЕБС

6.2. Анги бүлгийн бүртгэл засах


Энэ үйлдлийг сургуульд үүсгэсэн байгаа ангийн мэдээллийг засахад ашиглана. Анги бүлгийн мэдээллийг засах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллын дагуу хийнэ. 

- Анги бүлэг үйл ажиллагааг сонгоно. 

- Засах гэж буй ангийг сонгож Үйлдэл гэсэн товч дарна. 

- Гарч ирсэн цонхонд Бүлэг засах үйлдэл дарснаар тухайн бүлгийн мэдээллийг засах талбар гарч ирнэ..

Анги бүлгийн мэдээлэл устгах алхамчилсан дараалал дараах байдалтай байна.

Таб дах мэдээлэл

Тайлбар

Үндсэн мэдээлэл

Бүлгийн үндсэн мэдээллийг харуулна. Бүлгийн мэдээллийг өөрчилж хадгалсан бол засагдаж өөрчлөгдсөн хамгийн сүүлийн бүлгийн үндсэн мэдээллийг харуулна.

Суралцагч

Бүлэгт бүртгэлтэй суралцагчийн жагсаалтыг товч мэдээллээр хүснэгт хэлбэрээр харуулахаас гадна бүлэгт бүртгэлтэй суралцагчийг төлвөөр нь индикатораар харуулна.

Багш

Анги бүлэг удирдсан болон туслах багшийн мэдээллийг харуулна. Хэрэв анги удирдсан болон тухайн бүлгийн туслах багшийн мэдээллийг оруулаагүй бол бүлэг засах үйлдэл хийж анги удирдсан багшийг сонгож оруулна.