Менежер

– ЕБС

6.3. Анги бүлгийн бүртгэл устгах


Үүсгэсэн анги бүлгийн мэдээллийг устгахад ашиглана.

Анги бүлгийн мэдээллийг дараах алхамчилсан дарааллын дагуу устгах үйлдлийг хийнэ.

1. Боловсролын удирдлагын-Анги бүлэгийн модулийг сонгоно 

 Анги бүлгийг сонгоход дараах цонх нээгдэх бөгөөд үүсгэсэн ангибүлгүүд жагсаалтаар харагдах бөгөөд устгах ангийг сонгоно.

Уг үйлдлийг хийснээр 3 янзын сонголт (Бүлэг засах, Бүлэг устгах, Бүлгийн мэдээлэл) гарч ирэх бөгөөд Бүлэг устгах гэсэн сонголтыг сонгоно.

Бүлэг устгах гэсэн сонголт хийхэд дараах цонх харагдана.Бүлэг устгах товчийг дарж өгсөнөөр устгах үйлдэл амжилттай болно.