Менежер

– ЕБС

6.3. Анги бүлгийн бүртгэл устгах


6.3 Анги бүлгийн мэдээлэл устгах

Энэ үйлдлийг сургуульд үүсгэсэн байгаа ангийн мэдээллийг устгахад ашиглана. Анги бүлгийн мэдээллийг устгах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

- Анги бүлэг үйл ажиллагааг сонгоно. 

- Устгах гэж буй ангийг сонгож Үйлдэл гэсэн товч дарна. 

- Гарч ирсэн цонхонд Бүлэг устгах үйлдэл хийсгээр тухайн бүлгийн мэдээлэл устгагдана.

Анги бүлгийн мэдээлэл устгах алхамчилсан дараалал дараах байдалтай байна.

Үйл ажиллагааны жагсаалтаас анги бүлэг- ийг сонгоход дараах цонх нээгдэх бөгөөд үүсгэсэн байгаа ангийн мэдээллүүд жагсаалтаар харагдана.

Тухайн устгах ангийг сонгож үйлдэл гэсэн товч дарна.

Уг үйлдлийг хийснээр 3 янзын сонголт (Бүлэг засах, Бүлэг устгах, Бүлгийн мэдээлэл) гарч ирэх бөгөөд түүний Бүлэг устгах гэсэн сонголтыг сонгоно.

Бүлэг устгах гэсэн сонголт хийхэд дараах цонх харагдана.