Менежер

– ЕБС

5.2. Сургалтын хөтөлбөрийн бүтцийн мэдээлэл харах


5.2. Сургалтын хөтөлбөрийн бүтцийн мэдээлэл харах

Сургалтын хөтөлбөрийн жагсаалтаас хөтөлбөрийн нэрийг сонгон дарснаар тухайн хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах боломжтой.

БСМС-д батлагдсан тушаалын дагуу сургалтын төлөвлөгөөг бүртгэлжүүлж, хамаарах бүх сургалтын байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөний мэдээлэлд үүсгэдэг. Жишээ нь: дунд боловсролын төлөвлөгөөг үүсгэхдээ суралцах анги түвшингийн буюу 6,7,8,9-р ангиудын хичээлүүдийг үүсгэдэг.