Менежер

– ЕБС

5.3. Сургалтын төлөвлөгөөний бүтцэд сонгон судлах төрлийн хичээл нэмэх


5.3. Сургалтын хөтөлбөрийн бүтцэд сонгон судлах төрлийн хичээл нэмэх

Систем ашиглан сургуулийн эрхээр “Төлөвлөгөөнд хичээл нэмэх” үед “Сонгон судлах” төрлийн хичээлийг удирдах боломжтой байна.

  • +Харьяалагдах элемент нэмэх холбоосон дээр даран сонгон судлах төрлийн хичээлийг холбоно.
  • х товчин дээр даран сонгон судлах төрлийн хичээлийн холбоосыг устгана

“Төлөвлөгөөнд хичээл нэмэх” цонхны талбарууд дараах байдлаар бөглөгдөх боломжтой байна. Үүнд:

• Нөхцөл:

  Хичээлийн судлах төрлөөс хамааран автоматаар “Ба” эсхүл “Эсвэл” утга сонгогдон, харагдана. Гараас засварлах боломжгүй байна.

  -Заавал хичээл нэмэх үед “Ба” /enrollment_category_id = Mandatory/

  -Сонгон хичээл нэмэх үед “Эсвэл” /enrollment_category_id = Elective/.

• Төрөл:

  Default утга нь “Хичээл” байна. Гараас засварлах боломжгүй байна.