Менежер

– ЕБС

5.3. Сургалтын төлөвлөгөөний бүтцэд сонгон судлах төрлийн хичээл нэмэх


5.3. Сургалтын хөтөлбөрийн бүтцэд сонгон судлах төрлийн хичээл нэмэх

Систем ашиглан сургуулийн эрхээр “Төлөвлөгөөнд хичээл нэмэх” үед “Сонгон судлах” төрлийн хичээлийг удирдах боломжтой байна.

  • +Харьяалагдах элемент нэмэх холбоосон дээр даран сонгон судлах төрлийн хичээлийг холбоно.
  • х товчин дээр даран сонгон судлах төрлийн хичээлийн холбоосыг устгана

“Төлөвлөгөөнд хичээл нэмэх” цонхны талбарууд дараах байдлаар бөглөгдөх боломжтой байна. Үүнд:

• Нөхцөл:

  Хичээлийн судлах төрлөөс хамааран автоматаар “Ба” эсхүл “Эсвэл” утга сонгогдон, харагдана. Гараас засварлах боломжгүй байна.

  -Заавал хичээл нэмэх үед “Ба” /enrollment_category_id = Mandatory/

  -Сонгон хичээл нэмэх үед “Эсвэл” /enrollment_category_id = Elective/.

• Төрөл:

  Default утга нь “Хичээл” байна. Гараас засварлах боломжгүй байна.

• Хичээл: 

  “Хөтөлбөрийн түвшин” болон “анги”-ийн хувьд харгалзах хичээлийн жагсаалтыг харуулна. Тухайн жагсаалтаас сонгох боломжтой байна.

• Нэр:

  Хичээлийн нэр автоматаар сонгосон хичээлийн нэр байна. Нэрийг засварлах боломжгүй байна.

• Багц цаг: /Шинээр нэмэгдэж байгаа талбар/

  Хичээлийг судлах багц цагийн утга нь 0-999 хүртэлх бүхэл тоон утга байна. 

• Суралцах анги:

  Суралцах ангийг default-аар харуулна. Гараас засварлах боломжгүй байна.

• Судлах төрөл:

  -Заавал хичээл нэмэх үед “Заавал судлах” /enrollment_category_id = Mandatory/

  -Сонгон хичээл нэмэх үед “Сонгон судлах” /enrollment_category_id = Elective/