Менежер

– ЕБС

5.1. Сургалтын хөтөлбөрийн мэдээлэл харах


5.2. Сургалтын хөтөлбөрийн бүтцийн мэдээлэл харах


5.3. Сургалтын төлөвлөгөөний бүтцэд сонгон судлах төрлийн хичээл нэмэх