Менежер

– ЕБС

7.1 Суралцагч шинээр бүртгэх


7.2 Батлагдаагүй төлөвтэй суралцагч


7.3 Суралцагчийн хувийн мэдээлэл шинэчлэх


7.4 Суралцагчийн бүлэг солих


7.5 Суралцагчийн хөтөлбөр солих


7.6 Суралцагчийн төлөв өөрчлөх


7.7 Үйлдэл буцаах


7.8 Суралцагч хасах


7.9 Суралцагчийн шилжилт хөдөлгөөн


7.10 Элсэгчдийн жагсаалтаас анги бүлэгт хуваарилах