Менежер

– ЕБС

7.8 Суралцагч хасах


7.8 Суралцагч хасах

Суралцагч хасах үйлдэл хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

1. Суралцагч модулийг сонгоно.

2. Үйлдэл хэсгээс хасах гэсэн сонголтыг сонгоно.

3. Хасах товч дарахад дараах цонх нээгдэх бөгөөд СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР, АНГИ, БҮЛЭГийг сонгоно. Хасах суралцагчийг сонгож суралцагч сонгох товч дарна.

4. Хасах суралцагчдийн үйлдлийн шалтгааныг оруулан хадгална.