Менежер

– ЕБС

7.8 Суралцагч хасах


7.8 Суралцагч хасах

Суралцагч хасах үйлдэл хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

1. Суралцагч үйл ажиллагааг сонгоно.

2. Суралцагчаа сонгоно.

3. Үйлдэл хэсгээс хасах гэсэн сонголтыг сонгоно.

4. Хасах товч дарахад дараах цонх нээгдэх бөгөөд талбарууруудыг оруулан хасах суралцагчийн өмнө байрлах чеклэж хадгална.

5. Хасах суралцагчдийн үйлдлийн шалтгааныг оруулан хадгална.