Менежер

– ЕБС

7.2 Батлагдаагүй төлөвтэй суралцагч


7.2 Батлагдаагүй төлөвтэй суралцагч

Бүртгэж оруулсан суралцагч нь суралцагч үйл ажиллагааны суралцагчийн жагсаалтад батлагдаагүй төлөвтэй бүртгэгдэж орж ирнэ. Дараах зургаас харна уу.

Анхаарах нь: Суралцагчийг сургуульд системээр бүртгэн авсны дараа суралцагчийн жагсаалтад батлагдсан эсэх баганад батлагдаагүй төлөвтэй байгаа эсэхийг шалгана уу. Батлагдсан төлөвтэй болсны дараа суралцагчийг сургуульд бүрэн бүртгэж дууссан гэж үзнэ.

Баталгаажуулах хүсэлт

Энэхүү үйлдлийг тухайн цэцэрлэгт суралцагч шилжиж ирэх, шинээр элсэн орох болон батлагдаагүй төлөвтэй байгаа суралцагчийг батлагдсан төлөвтэй болгох үед ашиглана.

1. Батлагдаагүй төлөвтэй суралцагчийг сонгож идэвхижүүлнэ. Нэр бүхий мөрний өнгө өөрчлөгдөнө.

2. Үйлдэл хэсгээс Баталгаажуулах хүсэлт үйлдлийг сонгоно.

Суралцагч цонхны суралцагчийн жагсаалтаас Батлагдаагүй төлөвтэй байгаа суралцагчийг сонгож цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах  үйлдлийн арын сум дээр дарж Баталгаажуулах хүсэлт үйлдлийг хийхэд төлөв дараах байдлаар өөрчлөгдөнө.

Төлөв

Тайлбар

Батлагдсан

Батлагдсан төлөв нь бүртгэгдэж баталгаажсан суралцагч юм.

Хянагдаж байгаа

Суралцагч нь 6-аас доош настай эсвэл суралцах түвшин зөрүүтэй ангид бүртгэл хийсэн тохиолдолд "Хянагдаж байгаа" төлөвт орно.

Цуцлагдсан

БСУГ болон БСШУСЯ-ны хариуцсан мэргэжилтэн суралцагчийн материалыг шалгаж үзээд шаардлага хангаагүй гэж үзсэн тохиолдолд суралцагчийн мэдээлэлд цуцлах үйлдлийг хийснээр "Цуцлагдсан" төлөвт шилжинэ.

Анхаарах:

Хянагдаж байгаа төлөвт орсон бол хариуцсан БСУГ-ын (нийслэлийн сургуулиуд Нийслэлийн боловсролын газрын мэргэжилтэн) болон БСШУСЯ-ны мэргэжилтэн суралцагчийн материалыг шалгаж хянах шаардлагатай гэсэн үг.  Өөрөөр хэлбэл 2 түвшний баталгаажуулалтыг хийнэ. Иймд сургуулиуд суралцагчийг сургуульдаа авч байгаа тайлбар, батлах бичиг баримтыг дээрхи 2 мэргэжилтэнд илгээж шалгуулах шаардлагатай.

Цуцлагдсан төлөвт орсон суралцагчийг Үйлдэл буцаах үйлдлээр сургуулийн бүртгэлээс хасаж зөв анги бүлэгт дахин бүртгэж авах эсвэл батлах бичиг баримт материалыг бүрэн гүйцээж дахин баталгаажуулах хүсэлт илгээх үйлдлийг хийх боломжтой.