Менежер

– ЕБС

7.7 Үйлдэл буцаах


7.7 Суралцагчийн үйлдэл буцаах

Энэхүү үйлдлийг цуцлагдсан төлөвтэй суралцагчийн бүртгэлд засвар оруулахад ашиглана.

Өөрөөр хэлбэл БСУГ-аас баталгаажилт хийхээс татгалзсан бөгөөд цуцлагдсан тохиолдолд уг үйл ажиллагааг хийнэ.

Суралцагчийн үйлдэл буцаах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

1. Суралцагч үйл ажиллагааг сонгоно.

2. Суралцагчаа сонгоно.

3. Үйлдэл хэсгээс үйлдэл буцаах сонголтыг сонгоно.

Ингэснээрээ таны хийсэн үйлдэл амжилттай болж тухайн суралцагчийг бүртгэл устах эсвэл дахин шинээр бүртгэх боломжтой болно.