Менежер

– ЕБС

7.6 Суралцагчийн төлөв өөрчлөх


7.6 Суралцагчийн төлөв өөрчлөх

Энэхүү үйлдэл нь суралцагчийн төлөвийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулахад ашиглана.

1. Суралцагч үйл ажиллагааг сонгоно.

2. Төлөв өөрчлөх үйлдлийг дарна.

3. Төлөв өөрчлөхтэй холбоотой мэдээллийг бүртгэж хадгална.

Суралцагч цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах үйлдлийн арын сум дээр дарж Төлөв өөрчлөх үйлдлийг дарахад төлөв өөрчлөх бүртгэлийн дараах цонх нээгдэнэ. Доорх цонхноос суралцагч сонгох үйлдэл хийнэ.