Менежер

– ЕБС

7.6 Суралцагчийн төлөв өөрчлөх


7.6 Суралцагчийн төлөв өөрчлөх

Энэхүү үйлдэл нь суралцагчийн төлөвийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулахад ашиглана.

1. Боловсролын удирдлага цэсний Суралцагч модулийг сонгоно.

2. Суралцагч цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах үйлдлийн арын сум дээр дарж Төлөв өөрчлөх үйлдлийг дарна.

3.   Төлөв өөрчлөхөд дараах алхамуудыг суралцагч сонгох талбарт хийж өгнө.

      - Өөрчлөх төлвийг Шинэ төлөв цэснээс сонгож өгнө.

      - Сургалтын хөтөлбөрийг сонгоно.

      - Анги, бүлэг сонгосоноор суралцагчийн жагсаалт гарч ирнэ.

      - Төлөв өөрчлөх суралцагч сонгоно.

4. Төлөв өөрчлөхтэй холбоотой мэдээллийг бүртгэж хадгалах товч дарснаар тухайн суралцагчийн төлөв өөрчлөгдөнө.