Менежер

– ЕБС

7.9 Суралцагчийн шилжилт хөдөлгөөн


БСМС дээр "Сургууль хоорондын шилжилт хөдөлгөөн" хийгдсэн үед өмнөх сургуулийн бүртгэсэн "Суралцагчийн хувийн мэдээлэл болон жилийн эцсийн дүн" -г шилжиж ирсэн сургууль нь нөхөн бүртгэх шаардлагагүй боллоо.

Суралцагч нь:

  • ЕБСд анх удаа хамрагдан шинээр элсэх
  • Бусад улсаас шилжиж ирэх
  • 12р ангийн хөтөлбөрийг амжилттай дүүргэх
  • Давтан суралцах
  • Удаан хугацааны чөлөө олголт гэсэн шилжилт хөдөлгөөнүүдийг хийх үед тус суралцагчийн хичээлийн дүнгийн мэдээллийг хуулбарлахгүй.

Бусад шилжилт хөдөлгөөний үед дүнгийн мэдээллийг хуулбарлана.

Зөвхөн хүлээн авч байгаа сургуулийн /суралцагчийн шинэ сургууль/ сургалтын хөтөлбөрт байгаа заавал болон сонгон судлах хичээлийн дүнг хуулбарлана.

Ижил хичээлүүдийн дүнг хүлээн авч хадгалана.

Суралцагчийн шилжүүлж буй сургуулиас хуулбарласан хичээлийн дүнгийн мэдээллийг хүлээн авч байгаа сургуулийн /суралцагчийн шинэ сургууль/ сургалтын менежерийн зөвшөөрөлтэйгээр анги удирдсан багш залруулга хийх боломжтой байна.

Хичээлийн дүнгийн мэдээлэл хуулбарлаж болох сургалтын хөтөлбөрүүд:

ЕБС-ийн Ердийн хөтөлбөрт суралцаж байсан суралцагч шинэ сургуульдаа доорх харгалзах 10 сургалтын хөтөлбөрт бүртгүүлэх үед хичээлийн дүнгийн мэдээллийг хуулбарлана.
Жнь: ЕБС - Тусгай – Сонсголын сургалтын хөтөлбөрт суралцаж байсан суралцагч шинэ сургуульдаа зөвхөн ижилхэн сургалтын хөтөлбөрт бүртгүүлэх үед хичээлийн дүнгийн мэдээллийг хуулбарлана, өөр сургалтын хөтөлбөрт бүртгүүлэх үед хичээлийн дүнгийн мэдээллийг хуулбарлахгүй.

 

Хөтөлбөрийн  нэр

Хичээлийн дүнгийн мэдээлэл хуулбарлаж болно.

 

Хөтөлбөрийн  нэр

1

ЕБС-Гүнзгийрүүлсэн

 

=

ЕБС-Гүнзгийрүүлсэн

2

ЕБС - Ердийн

ЕБС - Ердийн

3

ЕБС - Ердийн - Лаборатори

ЕБС - Ердийн - Лаборатори

4

ЕБС - Ердийн - Хос хэлээр сургалт явуулдаг

ЕБС - Ердийн - Хос хэлээр сургалт явуулдаг

5

ЕБС - Ердийн - Шашны

ЕБС - Ердийн - Шашны

6

ЕБС - Төрөлжсөн - Спорт

ЕБС - Төрөлжсөн - Спорт

7

ЕБС - Төрөлжсөн - Урлаг

ЕБС - Төрөлжсөн - Урлаг

8

ЕБС - Төрөлжсөн - Бусад

ЕБС - Төрөлжсөн - Бусад

9

ЕБС - Төрөлжсөн - Зохион бүтээх

ЕБС - Төрөлжсөн - Зохион бүтээх

10

ЕБС - Дүйцсэн

ЕБС - Дүйцсэн

11

ЕБС - Тусгай - Оюун ухааны

=

ЕБС - Тусгай - Оюун ухааны

12

ЕБС - Тусгай - Сонсголын

=

ЕБС - Тусгай - Сонсголын

13

ЕБС - Тусгай - Харааны

=

ЕБС - Тусгай - Харааны

14

ЕБС - Тусгай - Хавсарсан хэлбэрийн

=

ЕБС - Тусгай - Хавсарсан хэлбэрийн

15

ЕБС - Олон улсын IB хөтөлбөр

=

ЕБС - Олон улсын IB хөтөлбөр

16

ЕБС - Олон улсын CIE хөтөлбөр

=

ЕБС - Олон улсын CIE хөтөлбөр

17

ЕБС - Олон улсын AP хөтөлбөр

=

ЕБС - Олон улсын AP хөтөлбөр

18

ЕБС - Тусгай - Хэл яриа

=

ЕБС - Тусгай - Хэл яриа

19

ЕБС - Тусгай - Бие, эрхтэн

=

ЕБС - Тусгай - Бие, эрхтэн

20

ЕБС - Хамтарсан

=

ЕБС - Хамтарсан

21

ЕБС - ОХУ-ын хөтөлбөр

=

ЕБС - ОХУ-ын хөтөлбөр

22

ЕБС - Мэргэжлийн боловсрол

=

ЕБС - Мэргэжлийн боловсрол

23

ЕБС - Олон улсын NCEW хөтөлбөр

=

ЕБС - Олон улсын NCEW хөтөлбөр

24

ЕБС - Олон улсын OMEC хөтөлбөр

=

ЕБС - Олон улсын OMEC хөтөлбөр

25

ЕБС - Олон улсын ESM хөтөлбөр

=

ЕБС - Олон улсын ESM хөтөлбөр