Менежер

– ЕБС

7.9 Суралцагчийн шилжилт хөдөлгөөн


БСМС дээр "Сургууль хоорондын шилжилт хөдөлгөөн" хийгдсэн үед өмнөх сургуулийн бүртгэсэн "Суралцагчийн хувийн мэдээлэл болон жилийн эцсийн дүн" -г шилжиж ирсэн сургууль нь нөхөн бүртгэх шаардлагагүй боллоо.

Суралцагч нь:

  • ЕБСд анх удаа хамрагдан шинээр элсэх
  • Бусад улсаас шилжиж ирэх
  • 12р ангийн хөтөлбөрийг амжилттай дүүргэх
  • Давтан суралцах
  • Удаан хугацааны чөлөө олголт гэсэн шилжилт хөдөлгөөнүүдийг хийх үед тус суралцагчийн хичээлийн дүнгийн мэдээллийг хуулбарлахгүй.

Бусад шилжилт хөдөлгөөний үед дүнгийн мэдээллийг хуулбарлана.

Зөвхөн хүлээн авч байгаа сургуулийн /суралцагчийн шинэ сургууль/ сургалтын хөтөлбөрт байгаа заавал болон сонгон судлах хичээлийн дүнг хуулбарлана.

Ижил хичээлүүдийн дүнг хүлээн авч хадгална.

  • Өөр сургуульд бүртгэлтэй байгаа суралцагчийг шилжүүлж авахдаа Боловсролын удирдлага - Суралцагч хэсгийн Шинэ суралцагч гэсэн товч дээр дарна. 

  • Шилжүүлэн авах суралцагчийн өмнөх бүртгэлтэй сургуулиас хасуулах хүсэлт илгээхдээ Суралцагч сонгох товч даран тухайн суралцагчийн регистрийн дугаарыг оруулан ХАСУУЛАХ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ товч дарна.

  • Хасуулах хүсэлт илгээсэн суралцагчийн төлвийг хархын тулд Боловсролын удирдлага - Баталгаажуулах хүсэлт хэсгийн шилжилт хөдөлгөөн талбарын Илгээсэн хүсэлт хэсгийг сонгож харна.

  • Өмнө нь сурч байсан сургууль нь БСМСистемээр дамжуулан баталгаажуулах хүсэлт хэсгийн шилжилт хөдөлгөөн талбарын Ирсэн хүсэлт хэсэгрүү орж баталгаажуулснаар тухайн шилжин ирж буй суралцагчийг бүртгэн хадгалах товч дарна.

  • Хадгалах товч дарснаар тухайн суралцагчийг бүртгэн авах бөгөөд шилжин ирж буй суралцагчийн төлвийг Баталгаажуулах хүсэлт илгээх эсэхийг асууна.