Менежер

– ЕБС

22.3 Хичээлийн жил нээлтийн зөвлөмж


ЕБС - Хичээлийн жилийн нээлттэй холбоотой зөвлөмж

Бүлэгтэй холбоотой

 • Бүлэг шинээр үүсгэх /Ж: 1а бүлэг болон бусад/
 • Дараах тохиолдолд бүлгийн мэдээллийг шинэчлэх:
  • Анги удирдсан багш өөрчлөгдсөн
  • Хичээллэх ээлж өөрчлөгдсөн
  • Хичээллэх танхим өөрчлөгдсөн
 • “Бүлэг хоорондын шилжилт” хөдөлгөөн хийсний дараа ямар нэгэн суралцагчгүй бүлэг байвал бүртгэлийг устгах

Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой

 • Шинээр элссэн болон шилжиж ирсэн суралцагчдыг бүртгэх
 • Шаардлагатай бол суралцагчдын “Бүлэг хоорондын шилжилт” хөдөлгөөн хийх

Сургалтын орчин

 • Тухайн сургуульд шинэ байр ашиглалтанд орсон бол шинээр бүртгэл хийх
 • Сургуулийн байранд засвар үйлчилгээ, дэд бүтэцтэй холбоотой бүртгэл

Хүний нөөц

 • Шаардлагатай бол шинэ ажлын байр үүсгэх
 • Хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөн
  • Шинэ ажилтны бүртгэл
  • Ажлын харилцаа цуцлах
  • Албан тушаал өөрчлөх
  • Хэрэглэгчийн эрх