Менежер

– ЕБС

22.1 Хичээлийн жилийн хаалт, нээлтийн үйл ажиллагаа


ЕБС хичээлийн жилийн хаалт, нээлтийн үйл ажиллагаа

Сургуулиуд “Хичээлийн жилийн хаалт” хийж дараагийн “Хичээлийн жилийн нээлт” хийх үйл ажиллагааг цэцэрлэгүүд өөрөө удирдана.

  1. “Төгсөлт, дэвшилтийн бүртгэл”-ийг бүх бүлэг, суралцагчийн хувьд бүрэн баталгаажуулна.
  2.  Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшиж төгсөгчдөд боловсролын баримт бичгийг хэвлэн олгоно.
  3. БДБ статистик тайлангуудаа илгээж хянуулсан байна.
  4. “ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХААЛТ” үйлдлийг хийхэд дараагийн “ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН НЭЭЛТ” систем дээр хийгдэж дэвших суралцагч нь дараагийн түвшний анги бүлэгтээ дэвшин орж, төгсөх ангийн суралцагчид сургуулиас автоматаар хасагдана.