Менежер

– ЕБС

22.2 Хичээлийн жилийн хаалт хийх


Хичээлийн жилийн хаалт хийх

Хичээлийн жилийн хаалтыг Боловсролын удирдлагын модулийн "Хичээлийн жилийн хаалт, нээлт" дэд модулийн тусламжтай удирдана.


Хичээлийн жилийн хаалт хийхээс өмнө дараах асуудлуудыг бүрэн шийдвэрлэсэн байх шаардлагатай.

 1. Суралцагчийн бүртгэл
 2. Шилжилт хөдөлгөөн
 3. Шалгалтын дүн
 4. Дэвшилтийн бүртгэл
 5. Төгсөлтийн бүртгэл
 6. Багшийн журнал хаах
 7. Багшийн журнал архивлах
 8. Анги удирдсан багшийн дэвтэр архивлах
 9. Статистик тайлан илгээж хянуулах
 10. Сургуулийн журнал хаагдсан эсэх

Шалгуур тус бүрийн "Шалгах" товч дээр дарж алдаа байгаа эсэхийг шалгана.

Хэрэв шалгах явцад алдаа гарсан бол "Алдаа" баганы харгалзах мэдээлэл дээр дарж дэлгэрэнгүй мэдээллийг харна.

Алдаа тус бүрийг дараах байдлаар шийдвэрлэнэ.

1. Суралцагчийн бүртгэл

Хичээлийн жилийн хаалт хийхээс өмнө "Хянагдаж байгаа", "Цуцлагдсан", "Батлагдаагүй" суралцагчийн бүртгэлтэй холбоотой асуудлыг бүрэн шийдвэрлсэн байх шаардлагатай.

 • Хянагдаж байгаа - төлөвтэй суралцагчийг Харьяалагдах аймаг, дүүргийн боловсролын газар, хэлтэстээ хандаж суралцагчийн бүртгэл баталгаажуулах хүсэлтийг шийдвэрлүүлнэ үү. /Боловсролын удирдлага - Баталгаажуулах хүсэлт модульд/
 • Цуцлагдсан - төлөвтэй суралцагчийн бүртгэлийг Боловсролын удирдлагын "Суралцагч" модулийн "Үйлдэл" цэсний "Үйлдэл буцаах" дээр дарж элсэлтийг цуцлана уу.
 • Батлагдаагүй - төлөвтэй суралцагчийн бүртгэлийг "Суралцагч" модулийн "Үйлдэл" цэсний "Баталгаажуулах хүсэлт" дээр дарж баталгаажилт хийх эсвэл "Үйлдэл буцаах" товч дээр дарж элсэлтийг цуцлана уу.

2. Шилжилт хөдөлгөөн

Сургууль хоорондын шилжилт хөдөлгөөний хүсэлтүүдийг бүрэн шийдвэрлэсэн байна.

 • Хасуулах хүсэлт ирсэн - Өөр сургуулиас танай сургуульд бүртгэлтэй суралцагчийг хасуулах хүсэлт ирсэн асуудлыг "Баталгаажуулах хүсэлт" модулийн "Шилжилт хөдөлгөөн" хэсэгт суралцагчтай холбоотой "Ирсэн хүсэлт" -ийг баталгаажуулах эсвэл цуцлана уу.
 • Хасуулах хүсэлт илгээсэн - Танай сургуулиас өөр сургуульд бүртгэлтэй суралцагчийг хасуулах хүсэлт илгээсэн асуудлыг Тухайн сургуультай холбогдож суралцагчийг хасуулах эсвэл "Баталгаажуулах хүсэлт" модулийн "Шилжилт хөдөлгөөн" хэсэгт суралцагчтай холбоотой "Илгээсэн хүсэлт" -ийг буцаана уу.

3. Дэвших болон улсын шалгалтын дүн

3-аас 12-р ангийн суралцагчдын дэвших болон улсын шалгалтын дүнг бүртгэж баталгаажуулсан байна.

4. Дэвшилтийн бүртгэл

Сургуулийн бүх дэвших бүлгийн дэвшилтийг баталгаажуулж дууссан байх.

5. Төгсөлтийн бүртгэл

Сургуулийн бүх төгсөх бүлгийн төгсөлтийн бүртгэлийг баталгаажуулж дууссан байх.

9, 12-р анги төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг хэвлэн олгож дууссан байх.

5 -р анги төгсөгчдийг суурь боловсролын түвшинд, 9-р анги төгсөгчдийг бүрэн дунд боловсролын түвшинд элсүүлэн авах бүртгэлийг хийсан байна.

6. Цахим журнал

Сургуулийн хэмжээнд нээлттэй байгаа бүх "Багшийн цахим журнал"-уудыг хаасан байна.

7. Багшийн журнал архивлах

Багшийн журнал pdf -ээр татах буюу архив үүсгэх үйлдлийг багш бүр хийж сургалтын менежерт архив үүссэн байна.

8. Анги удирдсан багшийн дэвтэр архивлах

Анги удирдсан багш нар ангийн журналыг pdf -ээр татах буюу архив үүсгэх үйлдлийг хийж сургалтын менежерт архив үүссэн байна.

9. Статистик тайлан

ЕБС -д шаардлагатай багшийн тайлан БДБ-19, Төгсөгчдийн тайлан БДБ-20, Суралцагчдын сурлагын үнэлгээний тайлан БДБ-21 тайлангуудыг харьяалагдах БСУГ, БХ -тээ илгээж хянуулсан байна.

10. Менежерийн журнал хаалт 

Сургалтын менежер журнал хаах үйлдэл хийх бөгөөд бүх багшийн журнал хаагдсан бөгөөд дахин ямар ч засвар оруулахгүй үнэлгээ 2-ийн бүртгэл оруулахгүй гэдэг утгыг илэрхийлнэ.

Энэ үйлдлийг сургалтын менежер Журнал нэгтгэл - Үнэлгээ2 хяналт - Багш - Менежер журнал хаах гэсэн дарааллыг баримтална.

Хаалт хийх

Бүх алдааг шийдвэрлэж дууссан бол "Хичээлийн жилийн хааж, шинэ хичээлийн жил нээх" товч дээр дарж хаалт, нээлтийн үйл ажиллагааг баталгаажуулна.

"Тийм" товч дээр дарж Хичээлийн жилийг нээнэ.

Хэрэв тийм товч дарсан бол 2021-22 оны хичээлийн жил нээгдсэн гэж үзнэ.