Менежер

– ЕБС

Ажилтны ирцийн нэгтгэл


Боловсролын удирдлагын Сургалтын байгууллагын асуумж модулийн Ажилтны ирцийн нэгтгэл талбарт тухайн сургуулийн нийт багш, ажилчдын өдөр бүрийн ирцийн мэдээлэл харагдана. 

 

  • Сургалтын байгууллагын асуумж

  • Ажилтны ирцийн нэгтгэл
    • ирцийн мэдээлэл харах огноог сонгон ХАЙХ товч дарна.
    • тус талбарт нийт ажилчдын тоо, ирсэн ажилчдын тоо, зайнаас ажиллаж буй ажилчдын тоо гэх мэт дэлгэрэнгүй мэдээллүүд харагдана.

  • мөн тухайн өдрийн ирцийг гараас оруулан бүртгэх боломжтой.