Менежер

– ЕБС

Сургалтын хэлбэрийн асуумж


Боловсролын удирдлагын Сургалтын байгууллагын асуумж модулийн Сургалтын хэлбэрийн асуулга талбарт тухайн сургуулийн хичээллэх хэлбэрийн үйл ажиллагааны мэдээллийг харах болон бүртгэл хөтлөх боломжтой.

  • Сургалтын байгууллагын асуумж модулийг сонгоно.

  • Сургалтын хэлбэрийн асуулга хэсэг

  • НЭМЭЛТ товчыг дарж тухайн өдрийн судалгааны бүртгэлийг асуулгын дагуу бөглөн үүсгэнэ.

 

  • БҮРТГЭХ товчыг дарж тухайн өдрийн асуулгыг  бүртгэх товч дээр даран анги бүлэг тус бүрийн мэдээллийг өдөр бүр бүрэн гүйцэд оруулна.

  • Мэдээллийг оруулахын тулд бага боловсрол, суурь боловсрол, бүрэн дунд боловсролоос тус бүрд нь сонгох эсвэл бүгдийг нь сонгож хайх товч дарна.

  • Хайлтаас гарч ирсэн багшийн нэрсийн ард байрлах үйлдэл баганы бүртгэх товч дарснаар ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ цонх гарч ирэх ба асуулгын дагуу ямар сонголт хийснээс шалтгаалан КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР/КОВИД-19/-ЫН УЛМААС АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ хэсэг идэвхэжнэ. 
    • Жишээ нь:  - ЗАЙН /100%/, ХААСАН гэсэн сонголтыг сонговол КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР/КОВИД-19/-ЫН УЛМААС АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ гэсэн хэсэг идэвхжин асуулгыг бөглөх боломжтой болно.

  • ТАНХИМ /100%/, ТАНХИМ, ТАНХИМЫН БУС ХОСОЛСОН 5:9 гэсэн сонголтыг сонгосон тохиолдолд КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР/КОВИД-19/-ЫН УЛМААС АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ гэсэн хэсэг идэвхгүй болох бөгөөд тус хэсгийг бөглөх шаардлагагүй.

  • Тухайн өдрийн бүх ангийн мэдээллийг асуулгын дагуу бөгөлсөн тохиолдолд ИЛГЭЭХ товч дарснаар ЕБС, СӨБ-ын жижүүр багш, нийгмийн ажилтны эрх дээр харагдах бөгөөд мөн аймаг, дүүргийн нэгтгэл дээр нэгтгэгдэж БХ/БСУГ, НБГ мэргэжилтнүүд хянах боломжтой болно.

2. БСУГ-н мэргэжилтэн, сургалтын менежерүүд суралцагчдын эрүүл мэндийн асуумжийг нэгдсэн байдлаар жижүүр багш, нийгмийн ажилтны эрхээр хандаж 5 маягтыг татаж  нэгтгэсэн мэдээллийг харах боломжтой.

I.  Маягт 1 : Танхимаар хичээллэж байгаа анги, суралцагч/ журмын 2.2..1, 2.14 дэх заалт/5/5- Энэ заалтанд тухайн сургуулийн танхимаар 100% хичээллэж байгаа анги бүлэг, суралцагчдын тоо, ээлжүүдийг харна.

* Тайлан цэсрүү орж маягт 1.1 -ийг сонгож нэгж, өмчийн хэлбэр, огноог сонгож тайлан харна.

*Нэгтгэлийн маягт нь дараах байдлаар харагдах бөгөөд баруун дээд буланд байрлах мэдээлэл татах товчийг дарж excel файлаар харна.

2. II. Танхим+танхимын бус хослолын /5:9/ хэлбэрээр хичээллэж байгаа сургууль, анги, бүлэг, суралцагч /журмын 2.2.2 дахь заалт/5/9- Энэ заалтанд тухайн сургуулийн Танхим+танхимын бус хослолоор хичээллэж байгаа анги бүлэг, суралцагчдын тоо, ээлжүүдийг харна.

* Тайлан цэсрүү орж маягт 1.2 -ийг сонгож нэгж, өмчийн хэлбэр, огноог сонгож тайлан харна.

* Нэгтгэлийн маягт нь дараах байдлаар харагдах бөгөөд баруун дээд буланд байрлах мэдээлэл татах товчийг дарж excel файлаар харна.

3. III. Халдварын тохиолдол бүртгэгдсэний улмаас сургалтын үйл ажиллагаа явуулаагүй хаасан сургууль, бүлэг, суралцагчдын тоо мэдээлэл гарна.

Тайлан цэсрүү орж маягт 2.1 -ийг сонгож нэгж, өмчийн хэлбэр, огноог сонгож тайлан харна.

* Нэгтгэлийн маягт нь дараах байдлаар харагдах бөгөөд баруун дээд буланд байрлах мэдээлэл татах товчийг дарж excel файлаар харна.

 

4.  IV. Тодорхой хугацаанд цахим сургалтанд шилжсэн сургууль, бүлэг, суралцагч 2.2.3 заалт- Зайн сургалтанд шилжсэн нөхцөл байдлышг тодорхойлж цахимд шилжсэн  сургууль, бүлэг, суралцагчдын тоо мэдээлэл гарна.

 Тайлан цэсрүү орж маягт 2.2.3 цахимд шилжсэн -ийг сонгож нэгж, өмчийн хэлбэр, огноог сонгож тайлан харна.

* Нэгтгэлийн маягт нь дараах байдлаар харагдах бөгөөд баруун дээд буланд байрлах мэдээлэл татах товчийг дарж excel файлаар харна.

5. Танхимын бус хэлбээр сурах сонголт хийсэн суралцагч /Түр журмын 6.22 дах заалт/- Эцэг, эхийн хүсэлтээр танхимын бус хэлбэрээр сурах сонголт хийсэн, бүлэг, суралцагчийн тоо гарна.

 Тайлан цэсрүү орж маягт 4.1 ийг сонгож нэгж, өмчийн хэлбэр, огноог сонгож тайлан харна.

* Нэгтгэлийн маягт нь дараах байдлаар харагдах бөгөөд баруун дээд буланд байрлах мэдээлэл татах товчийг дарж excel файлаар харна.