Менежер

– ЕБС

13.0 Төгсөлтийн үйл ажиллагаа


13.1 Хянах самбар


13.2 Төгсөлт - Хичээлийн дүн баталгаажуулалт


13.3 Судлагдахууны дүн


13.4 Шалгалтын нэгтгэл


13.5 Төгсөлтийн бүртгэл


13.6 Боловсролын баримт бичиг хэвлэх


13.7 Элсэлтийн бүртгэл


13.8 Нэр залруулсан зарчим - Монгол бичиг