Менежер

– ЕБС

13.5 Төгсөлтийн бүртгэл


ТӨГСӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ

5-р ангийн төгсөлтийн бүртгэлийг сургалтын менежер баталгаажуулах эсвэл цуцалж болно.

Бүртгэлийн явцаас хамаарч 5-р ангийн төгсөлтийн бүртэлийн төлөв нь дараах байдлаар өөрчлөгдөнө.

 1. Төгсөлт баталгаажуулах, эсвэл цуцлах суралцагчийг сонгоно.
 2. "Баталгаажуулах хүсэлт" товч дээр дарахад "илгээгдсэн" хүсэлтийг "хянагдаж байгаа" төлөвт шилжүүлнэ.
 3. "Баталгаажуулах" товч дээр дарахад "илгээсэн" болон "хянагдаж байгаа" хүсэлтийг "Батлагдсан" төлөвт шилжүүлнэ.
 4. "Цуцлах" товч дээр дарахад хүсэлтийг "цуцлагдсан" төлөвт шилжүүлнэ.

 

9, 12-р анги төгсөгчдийн хувьд дараах дарааллын дагуу бүртгэлийг хөтөлж, баталгаажилт хийнэ.

Бүртгэлийн явцаас хамаарч төлөв нь дараах байдлаар өөрчлөгдөнө.

Сургууль дээрээс баталгаажуулах хүсэлт илгээхэд анхаарах зүйлс

 • “Бүртгэлийн маягт” хянана.
 • Суралцагч бүрээр төгсөлтийг баталгаажуулна.
 • Сургуулиас  дүүргийн БХ –т “Төгсөлт баталгаажуулах хүсэлт” илгээсэн үед дараах бүртгэлүүд засварлах боломжгүй болно.
  • Хичээлийн дүн
  • Судлагдахууны дүн