Менежер

– ЕБС

13.0 Төгсөлтийн үйл ажиллагаа


Төгсөлтийн үйл ажиллагаа

ЕБС -ийн төгсөх ангиудын хувьд дараах алхмын дагуу бүртгэл хийж төгсөлтийг баталгаажуулна.

Төгсөлтийн бүртгэлийн явцыг Сургалтын менежер дараах хянах самбарын тусламжтай харж болно.