Менежер

– ЕБС

13.1 Хянах самбар


Хянах самбар - Сургалтын менежер:

Хянах самбар нь 6 үндсэн чиглэлийн дагуу гүйцэтгэлийг харуулах хэсгийг хэлнэ. Үүнд:

  1. Хичээлийн дүн - Заавал судлах хичээлийн хувьд харуулна.
  2. Судлагдахууны дүн – Заавар судлах судлагдахууны хувьд харуулна.
  3. Шалгалтын дүн – Шалгалтын дүн баталгаажуулалтын хувьд харуулна.
  4. Төгсөлтийн бүртгэл - Төгсөлт баталгаажуулсан суралцагчдын хувьд харуулна.
  5. Баримт бичиг олголт – Баримт бичиг хуваарилагдсан суралцагчдын хувьд харуулна.
  6. Элсэлтийн бүртгэл - Дараагийн түвшинд суралцах, сургуулиас гарах шийдвэрийн хувьд харуулна.

Хянах самбар харахдаа дараах дарааллыг баримтална.

Боловсролын удирдлагийн төгсөлт модульд орно.

Сургалтын хөтөлбөр, анги, бүлэг сонгоно.

Дэлгэцийн зүүн талд байрлах жагсаалтаас хянах самбар гэсэн хэсгийг сонгоно.