Менежер

– ЕБС

8.2. Баталгаажуулах хүсэлтийн модуль


8.2 Баталгаажуулах хүсэлтийн модуль

Энэ модуль нь ерөнхий боловсролын сургуулийн шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой хүсэлтийг илгээх, хянах, баталгаажуулах боломжийг БСМС -ийн хэрэглэгчдэд олгоно.

Модуль нь дараах 2 дэд хэсгээс бүрдэнэ.

  1. Баталгаажуулах хүсэлт
  2. Шилжилт хөдөлгөөн