Менежер

– ЕБС

12.4 Дүнгийн нэгтгэл


Энэ үйл ажиллагаа нь дэвшин суралцах суралцагчийн хичээлийн дүн, шалгалтын дүнг бүрэн оруулж баталгаажуулсан эсэхийг хянах үйл явцыг илэрхийлнэ.

Дүнгийн нэгтгэлийг анги удирдсан багш хийж гүйцэтгэнэ.

Менежер хянах үүрэгтэй бөгөөд хянахдаа Дэвшилт үйл ажиллагааны дүнгийн нэгтгэл хэсэгт орно.