Менежер

– ЕБС

12.2 Дэвших - Хичээлийн дүн баталгаажуулалт


Сургалтын менежер хичээлийн дүн баталгаажуулалт

Дэвшилтийн бүртгэлийн “Хичээлийн дүн” хэсэгт баталгаажуулалт хийнэ.

Уг "Хичээлийн дүн"- гийн баталгаажилт нь 

Бага боловсрол   ------------------ 3,4-р ангиудын дүнг

Суурь боловсрол ------------------6,7,8-р ангиудын дүнг

Бүрэн дунд боловсрол------------10,11 -р ангиудын дүнг баталжуулалт хийнэ.

Сургалтын менежер зөвхөн “Хянагдаж байгаа” төлөвтэй дүнг хянаж, баталгаажуулж, цуцлах боломжтой.

Аль анги, бүлгийн хичээлийн дүнг хянах гэж байгааг “Хөтөлбөр” “Анги” “Бүлэг” сонгож “Баталгаажилт” ийг дарснаар баталгаажуулах үйлдэл хийх цонх гарч ирнэ.

  1. Хичээлийн дүнг сонгоно.
  2. Аль анги бүлгийн баталгаажилт хийх гэж байгааг сонгоно.
  3. Хичээл баталгаажуулалтын үйлдэл хийх цонх руу шилжинэ.

  1. Тухайн бүлгийн аль ангийн ямар төрлийн хичээлийн дүнг батлах гэж байгааг сонгоно.
  2. Аль хичээл гэдгийг сонгоно. Хөтөлбөрийн дагуу заавал хичээл бол заавал төрөлтэй хичээл дотор байгаа. Сонгон хичээл бол сонгон судлах хичээлийг сонгоно.

-Гүнзгий хичээл бол сонгох судлах төрлийг сонгоно.

  1. Бүх суралцагчийг сонгох боломжтой. Зөвхөн нэг суралцагчийн хичээлийн дүнг баталгаажуулах бол тухайн суралцагчийн нэрийн урд талыг сонгож баталгаажуулна.

7. Хянагдаж байгаа суралцагчдын хичээлийн дүнг цуцлах үйлдлийг менежер хийнэ.

Анги бүлэг, цуцлах хичээл болон суралцагчдыг сонгож цуцлах товчийг дарна.