Менежер

– ЕБС

12.2 Дэвших - Хичээлийн дүн баталгаажуулалт


Сургалтын менежер хичээлийн дүн баталгаажуулалт

Дэвшилтийн бүртгэлийн “Хичээлийн дүн” хэсэгт баталгаажуулалт хийнэ.

Уг "Хичээлийн дүн"- гийн баталгаажилт нь 

Бага боловсрол   ------------------ 3,4-р ангиудын дүнг

Суурь боловсрол ------------------6,7,8-р ангиудын дүнг

Бүрэн дунд боловсрол------------10,11 -р ангиудын дүнг баталжуулалт хийнэ.

Сургалтын менежер зөвхөн “Хянагдаж байгаа” төлөвтэй дүнг хянаж, баталгаажуулж, цуцлах боломжтой.

Аль анги, бүлгийн хичээлийн дүнг хянах гэж байгааг “Хөтөлбөр” “Анги” “Бүлэг” сонгож “Баталгаажилт” ийг дарснаар баталгаажуулах үйлдэл хийх цонх гарч ирнэ.

 1. Хичээлийн дүнг сонгоно.
 2. Аль анги бүлгийн баталгаажилт хийх гэж байгааг сонгоно.
 3. Хичээл баталгаажуулалтын үйлдэл хийх цонх руу шилжинэ.

 1. Тухайн бүлгийн аль ангийн ямар төрлийн хичээлийн дүнг батлах гэж байгааг сонгоно.
 2. Аль хичээл гэдгийг сонгоно. Хөтөлбөрийн дагуу заавал хичээл бол заавал төрөлтэй хичээл дотор байгаа. Сонгон хичээл бол сонгон судлах хичээлийг сонгоно.

-Гүнзгий хичээл бол сонгох судлах төрлийг сонгоно.

 1. Бүх суралцагчийг сонгох боломжтой. Зөвхөн нэг суралцагчийн хичээлийн дүнг баталгаажуулах бол тухайн суралцагчийн нэрийн урд талыг сонгож баталгаажуулна.
 2. Зөвхөн Хянагдаж байгаа бол баталгаажуулах боломжтой.

Өмнөх жилүүдийн дүнг баталгаажуулах

Хэрвээ 2019-2020 оны хичээлийн жилд 12-р ангид суралцаж буй суралцагчийн дүнг хэрхэн хянах, баталгаажуулах зөвлөмж хүргүүлье.

Өмнөх жилүүдийн бүх дүн батлагдсан бол дахин баталгаажуулах шаардлагагүй.  

Хянах цонхыг харах

 1. Одоогийн анги бүлгийн сонгох
 2. Хичээлийн дүнг хянах
 3. Өмнөх жилийн дүнгийн хянах самбарыг сонгох

 

Баталгаажуулалт хийх

Өмнөх жилийн дүнг баталгаажуулахын тулд Баталгаажуулалт гэсэн товчийг дарсан бол дараах баталгаажуулалтын цонх гарч ирнэ.

Жишээ нь: 12-а ангийн 11-р ангийн хичээлийн дүнг баталгаажуулахын тулд

 1. Өмнөх анги сонгоно.
 2. Хичээлийн сонголт хийнэ.
 3. Хяналт хийж баталгаажуулах, цуцлах үйлдлийн аль нэгийг сонгоно.