Менежер

– ЕБС

12.3 Шалгалтын нэгтгэл


Шалгалтын нэгтгэл - Сургалтын менежер

Суралцагчдын шалгалтын дүнгийн нэгтгэлийг харах боломжтой.

Дэвшилт модульд орж дэлгэцийн зүүн гар талд байрлах үндсэн цонхнуудаас шалгалт гэсэн цонх дээр дарна.

Түүний дараа нээгдсэн цонхны дээр байрлах хэсгээс шалгалтын нэгтгэл шалгах ангийн сургалтын хөтөлбөр, анги, бүлэг сонгоно.

Сонгогдсон ангийн суралцагчдын авсан үнэлгээ нь жагсаалтаар харагдана.

Мөн дэлгэцийн зүүн гар талд байрлах үндсэн цонхны ард байрлах тоо нь тухайн ангийн бүртгэгдэх ёстой үнэлгээ болон бүртгэгдсэн үнэлгээний тоог илэрхийлнэ.