Менежер

– ЕБС

12.0 Дэвшилтийн үйл ажиллагаа


12.1 Хянах самбар


12.2 Дэвших - Хичээлийн дүн баталгаажуулалт


12.3 Шалгалтын нэгтгэл


12.4 Дүнгийн нэгтгэл


12.5 Дэвшилтийн бүртгэл