Менежер

– ЕБС

12.1 Хянах самбар


Хянах самбар - Сургалтын менежер:

Хянах самбар нь 5 үндсэн чиглэлийн дагуу гүйцэтгэлийг харуулах хэсгийг хэлнэ. Үүнд:

  1. Хичээлийн дүн - Заавал судлах хичээлийн хувьд харуулна.
  2. Дэвших шалгалт - Шалгалтанд бүртгүүлсэн суралцагчдын дүнгийн баталгаажилтын хувьд харуулна.
  3. Дүнгийн нэгтгэл - :Дүнгийн нэгтгэл амжилттай хийгдсэн суралцагчдын хувьд харуулна.
  4. Дэвшилтийн бүртгэл - Дэвшилт баталгаажуулсан суралцагчдын хувьд харуулна.
  5. Дэвшилтийн тайлан Статистикийн удирдлага системд статистикийн хяналтын модульд тайлан бодуулна.

Дээрх гүйцэтгэлийнхяналтыг харахдаа дараах дарааллыг баримтална.

1. Хянах самбар 

2. Хөтөлбөр 

3. Анги

4. Бүлэг сонголт хийж дэвшилтийн бүртгэлийн явцын хяналтыг харна.