Менежер

– ЕБС

12.1 Хянах самбар


Хянах самбар - Сургалтын менежер:

Хянах самбар нь 5 үндсэн чиглэлийн дагуу гүйцэтгэлийг харуулах хэсгийг хэлнэ. Үүнд:

  1. Хичээлийн дүн - Заавал судлах хичээлийн хувьд харуулна.
  2. Дэвших шалгалт - Шалгалтанд бүртгүүлсэн суралцагчдын дүнгийн баталгаажилтын хувьд харуулна.
  3. Дүнгийн нэгтгэл - :Дүнгийн нэгтгэл амжилттай хийгдсэн суралцагчдын хувьд харуулна.
  4. Дэвшилтийн бүртгэл - Дэвшилт баталгаажуулсан суралцагчдын хувьд харуулна.
  5. Дэвшилтийн тайлан Статистикийн удирдлага системд статистикийн хяналтын модульд тайлан бодуулна.

Хянах самбар харахдаа дараах дарааллыг баримтална.

Боловсролын удирдлагийн дэвшилт модульд орно.

Сургалтын хөтөлбөр, анги, бүлэг сонгоно.

Дэлгэцийн зүүн талд байрлах жагсаалтаас хянах самбар гэсэн хэсгийг сонгоно.