Менежер

– ЕБС

12.0 Дэвшилтийн үйл ажиллагаа


Дэвшилтийн үйл ажиллагаа

ЕБС -ийн дэвших ангиудын хувьд дараах алхмын дагуу бүртгэл хийж дэвшилтийг баталгаажуулна.

Дэвшилтийн бүртгэлийн явцыг Сургалтын менежер дараах хянах самбарын тусламжтай харж болно.