Менежер

– ЕБС

14.3 Боловсролын баримт бичиг хуваарилах


14.2 Боловсролын бичиг баримт хуваарилалт

Уг баримт бичгийн хуваарилалтыг Анги удирдсан багш нар анги бүлгийн суралцагчид хийх естой. Мөн сургалтын менежер бас хуваарилах боломжтой.

Анги удирдсан багш нар Боловсролын  баримт бичгийг суралцагчидад хуваарилах нь Төгсөлт модулийн Баримт бичиг  дотор Баримт бичгийн бүртгэлээр бүртгэл хийх боломжтой.

1. Төгсөлт

Уг модулиар 5,9,12 - р ангийн суралцагчидтай холбоотой Хичээлийн дүн, судлагдахууны дүн, Төгсөлтийн бүртгэл бүртгэсний дараа Баримт бичиг олгоно.

2. Баримт бичиг

Уг цонхоор Баримт бичгийн бүртгэл хийж суралцагчидад баримт бичиг хуваарилна.

3. Баримт бичгийн бүртгэл

Баримт бичгийн бүртгэлд Төгссөн төлөвтэй суралцагчид бүртгэл хийнэ. Төгсөлтийн бүртгэл дээр Хянагдаж байгаа төлөвтэй суралцагчидад баримт бичгийн бүртгэл дээр харагдахгүй тул бүх бүртгэлийг баталгаажуулах шаардлагатай.

1. Бүртгэл нэмэх

Төгссөн суралцагчдын нэрсийн жагсаалт дараах цонхонл харагдана.

           1А Дугаар олгох - Баримт бичгийн дугаар олгох. Дараах цонх харагдана.

           1Б Баримтын дугаар - Дугаарын жагсаалт нь тухайн ангид хуваарилагдсан баримтын дугаарууд харагдана.

           1В Хадгалах - Баримтын дугаар хуваарилсан бол Хадгалах үйлдэлээр хадгалана

2. Баталгаажуулах хүсэлт илгээх

Суралцагчдад баримт бичгийн бүртгэл хийж дууссан бол баталгаажуулах хүсэлт илгээж Хянагдаж байгаа төлөвт шилжинэ. Уг баримт бичгийн хяналтыг Боловсролын газрын мэргэжилтэн баталгаажуулснаар Олгосон төлөвт шилжиж уг төгсөх ангийн суралцагчийн бүртгэл хийгдэж дуусна.