Менежер

– ЕБС

23.2 Сургалтын байгууллагын асуумж


Ажилтны ирцийн нэгтгэл

Өдрийн ирцийг дараах байдлаар бүртгэнэ.

  1. Сургалтын менежерийн эрхээр системд нэвтрэн орно.
  2. Боловсролын удирдлагын “Сургалтын байгууллагын асуумж” модулийг хийнэ.
  3. Ажилтны ирцийн нэгтгэл цэсийг сонгож тухайн өдрийн сонголт хийнэ.
  4. Ажилчдын ирцийн бүртгэлийг хийж хадгалах үйлдэл хийнэ.

Анхаарах зүйл: Өдрийн ирцийг нөхөж бүртгэх боломжгүй.

Өдрийн ирц бүртгэх алхамчилсан дарааллыг дараах зааврын дагуу бүртгэл хөтөлнө.

  1. Сургалтын менежерийн эрхээр системд нэвтрэн орно.
  2. БУ-ын “Сургалтын байгууллагын асуумж” модулийг сонгоно.

  1. Ажилтны ирцийн нэгтгэл цэсийг сонгож тухайн өдрийн сонголт хийнэ.

 

  1.  Ажилчдын ирцийн бүртгэлийг хийж хадгалах үйлдэл хийнэ.

Ирцийн бүртгэл хөтлөлтийг дараах утгаар ойлгоно. Үүнд:

Ирсэн – сургуульд ирж ажилласан тохиолдолд ирсэн гэж бүртгэнэ.

Зайнаас – тухайн ажилтан онлайнаар ажилласан тохиолдолд зайнаас гэж бүртгэнэ.