Менежер

– ЕБС

20.1 Элсэлтийн цахим бүртгэлийн үйл ажиллагаа


Хамрах хүрээ

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын 15 сургуулийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн 1-р ангийн элсэлтийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна.

Хугацаа:

2019-05-13  -аас 2019-05-27 дуустал

Сургуулиуд

Элсэлтийн цахим бүртгэлийн үйл ажиллагаа

1. Эцэг эх, асран хамгаалагч өөрөө цахимаар ЕБС -д бүртгүүлэх хүсэлт гаргах боломжтой. Мөн сургууль болон цэцэрлэг дээрх бүртгэлийн ажилтнаар дамжуулан бүртгэл хийлгэж болно.

2, 3, 4 Сургуулийн түвшинд элсэх хүсэлтийг хүлээн авч, шийдвэрлээд эцэг эх, асран хамгаалагчид хариу мэдэгдэнэ.

Цахимаар бүртгүүлэх хүсэлт илгээх хэлбэрүүд