Менежер

– ЕБС

20.1 Элсэлтийн цахим бүртгэлийн үйл ажиллагаа


Хамрах хүрээ

Улсын хэмжээнд нэгдсэн байдлаар төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн 1-р ангийн элсэлтийн бүртгэл parent.edu.mn эцэг, эхэд зориулсан системд тулгуурлан цахимаар зохион байгуулагдана. 2015 оны 01 сарын 01 -нээс 2015 оны 12 сарын 31 -ний хооронд төрсөн хүүхэд 1-р ангид элсэн орно.

Хугацаа:

2021.08.04 - 2021.08.30 

Элсэлтийн цахим бүртгэлийн үйл ажиллагаа

1. Эцэг эх, асран хамгаалагч өөрөө цахимаар ЕБС-д элсэх элсэгчийг баталгаажуулна.

2. Элсэлтийн комисс элсэгчийн баталгаажуулалтыг 3 төрлөөр шийдвэрлэнэ. Үүнд:

  • Баталгаажуулах /элсүүлэхийг зөвшөөрч байна/
  • Түр түдгэлзүүлэх /нэмэлт тодруулга буюу бичиг баримт шаардлагатай гэж үзсэн/
  • Цуцлах /элсүүлэхээс татгалзсан/ 

Цахимаар бүртгүүлэх хүсэлт илгээх хэлбэрүүд

1. PARENT.EDU.MN веб сайт

2. ESIS МОБАЙЛ АПЛИКЕЙШН