Менежер

– ЕБС

20.3 Сургууль дээр элсэлт баталгаажуулах, цуцлах


Боловсролын удирдлагын “Элсэх хүсэлт” модулийг сонгоно.

  • Элсэгчдийн жагсаалтад элсэхээр бүртгэгдсэн суралцагчид хянагдаж байгаа төлөвтэй харагдана.

  • Хянагдаж байгаа суралцагчийг сонгож дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана.

  • Элсэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хянан үзээд баталгаажуулах, цуцлах, түр түдгэлзүүлэх эсэхээ шийдвэрлэнэ.

  • Нэмэлт тайлбар хэсэгт элсэлттэй мэдээлэл оруулж урьдчилсан баталгаажуулах үйлдэл хийнэ.

  • Нэмэлт тайлбар хэсэгт элсэгчийг яагаад шууд бүртгээгүй талаар мэдээлэл оруулж түр түдгэлзүүлэх үйлдэл хийнэ.
  • Энд бичсэн тайлбар нь эцэг эхчүүдэд харагдана.

  • Нэмэлт тайлбар хэсэгт элсэгчийг яагаад бүртгэхээс татгалзаж, элсэлтийг цуцалж байгаа талаар мэдээлэл оруулж элсэлтийг цуцлах үйлдэл хийнэ.
  • Энд бичсэн тайлбар нь эцэг эхчүүдэд харагдана.