Менежер

– ЕБС

20.1 Элсэлтийн цахим бүртгэлийн үйл ажиллагаа


20.2 Цахим бүртгэлийн шалгуур


20.3 Сургууль дээр элсэлт баталгаажуулах, цуцлах


20.4 Элсүүлэгчийн гарын авлага