Менежер

– ЕБС

20.1 Элсэлтийн цахим бүртгэлийн үйл ажиллагаа


20.2 Цахим бүртгэлийн шалгуур


20.3 ЧД -ийн сургуулийн хаягийн шалгуур


20.4 Сургууль дээр элсэлт баталгаажуулах, цуцлах