Менежер

– ЕБС

21.2 ЭЕШ давтлагын ирцийн нэгтгэл


ЭЕШ -ийн хичээлийн давтлагын ирцийн нэгтгэл

ЭЕШ -ийн хичээлийн давтлагын ирцийн нэгтгэлийг сургуулийн хэмжээнд "Статистикийн удирдлага" -ын "Ирцийн нэгтгэл" модулийг ашиглан хянах боломжтой.

Ирцийн нэгтгэл модульд ЭЕШ -ийн давтлагын ирцийг Огноо(1), Хичээл(1), Багшаар(1) шүүж харах боломжтой. Мөн нэгтгэлийг excel форматтай файл хэлбэрээр татаж(4) авч болно.