Менежер

– ЕБС

0. Статистик тайлан илгээх заавар


1. Ажилтан, суралцагч, бүлэг, дүрэмт хувцас тайлан гаргах зааварчилгаа


1. ЕБС - Ажилтан ажлын ангилал, код


2. ЕБС - Багшийн ажлын ангилал, код


3. АББ - Ажилтны ангилал, код


4. Сургалтын орчин БДБ18 тайлангийн үзүүлэлт бодох зааварчилгаа


5. Номын сан буюу СУ-17 тайланг системээс хэрхэн гаргах зааварчилгаа


6. Нийт хөрөнгө болон төсвийн гүйцэтэлийн тайланг системээс гаргах зааварчилгаа


7. Төгсөлт, сурлагын амжилт, шаардлагатай багшийн тайлан гаргах зааварчилгаа


8. Сурах бичиг, Сурдаггүй хүүхэд тайлан гаргах зааварчилгаа


9. Санал асуулга


10. Сэтгэл ханамжийн судалгаа


11. Лабораторын тоног төхөөрөмжийн бүртгэл


12. Газрын гэрчилгээний бүртгэл


13. Төслийн санал