Менежер

– ЕБС

ЕБС - Ажилтан ажлын ангилал, код


ЕБС - Багшийн ажлын ангилал, код


АББ - Ажилтны ангилал, код


4. Сургалтын орчин БДБ18 тайлангийн үзүүлэлт бодох зааварчилгаа


5. Номын сан буюу СУ-17 тайланг системээс хэрхэн гаргах зааварчилгаа


6. Нийт хөрөнгө болон төсвийн гүйцэтэлийн тайланг системээс гаргах зааварчилгаа