Менежер

– ЕБС

1.Тайлан бүрийн жагсаалт


2.АШ-БДБ-1 Хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл бүртгэх


3. АШ-БДБ-1 Суралцагчийн СӨБ-д хамрагдсан эсэхийг бүртгэх


4. АШ-БДБ-5, АШ-БДБ-7, АШ-БДБ-НТБ-2 тайлангийн ажилтны бүртгэл-Дотоод бүтэц бүртгэх


5.АШ-БДБ-5 тайлан гаргах бүртгэлийн заавар


АШ-БДБ-5 тайлангийн бодолтын дүрэм


АШ-БДБ-5 үргэлжлэл тайлангийн бодолтын дүрэм


АШ-БДБ-5.1 тайлангийн бодолтын дүрэм


АШ-БДБ-5.2 тайлангийн бодолтын дүрэм


АШ-БДБ-5.3 тайлангийн бодолтын дүрэм


6. АШ-БДБ-7 Ажлын ангилал, код


АШ-БДБ-6 тайлангийн бодолтын дүрэм


7.АШ-БДБ-10 Багшийн тайлангийн ангиллын код


0. Статистик тайлан илгээх заавар


4. Сургалтын орчин БДБ18 тайлангийн үзүүлэлт бодох зааварчилгаа


5. Номын сан буюу СУ-17 тайланг системээс хэрхэн гаргах зааварчилгаа


6. Нийт хөрөнгө болон төсвийн гүйцэтэлийн тайланг системээс гаргах зааварчилгаа


7. Төгсөлт, сурлагын амжилт, шаардлагатай багшийн тайлан гаргах зааварчилгаа


8. Сурах бичиг, Сурдаггүй хүүхэд тайлан гаргах зааварчилгаа


9. Санал асуулга


10. Сэтгэл ханамжийн судалгаа


11. Лабораторын тоног төхөөрөмжийн бүртгэл


12. Газрын гэрчилгээний бүртгэл


13. Төслийн санал