Менежер

– ЕБС

1. Ажилтан, суралцагч, бүлэг, дүрэмт хувцас тайлан гаргах зааварчилгаа


1. ЕБС - Ажилтан ажлын ангилал, код


2. ЕБС - Багшийн ажлын ангилал, код


3. АББ - Ажилтны ангилал, код


4. Сургалтын орчин БДБ18 тайлангийн үзүүлэлт бодох зааварчилгаа


5. Номын сан буюу СУ-17 тайланг системээс хэрхэн гаргах зааварчилгаа


6. Нийт хөрөнгө болон төсвийн гүйцэтэлийн тайланг системээс гаргах зааварчилгаа


7. Төгсөлт, сурлагын амжилт, шаардлагатай багшийн тайлан гаргах зааварчилгаа