Менежер

– ЕБС

АШ-БДБ-5.1 тайлангийн бодолтын дүрэм


Үзүүлэлт МД Хичээлийн .....-р байр
Оны эхэнд Тайлант хугацаанд Оны эцэст
Нэмэгдсэн Хасагдсан
А Б 5 6 7 8
Хяналтын камерын тоо 1 МД2+5 МД2+5 МД2+5 МД2+5
Камерын төрөл Дотор камерын тоо 2        
  IP камерын тоо 3 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дотор IP камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дотор IP камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дотор IP камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дотор IP камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Аналоги камерын тоо 4 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дотор Аналоги камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дотор Аналоги камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дотор Аналоги камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дотор Аналоги камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Гадна камер 5        
  IP камерын тоо 6 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Гадна IP камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Гадна IP камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Гадна IP камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Гадна IP камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Аналоги камерын тоо 7 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Гадна Аналоги камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Гадна Аналоги камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Гадна Аналоги камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Гадна Аналоги камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Камерын байршил Дотор камер 8        
  Хичээлийн ангид байгаа камерын тоо 9 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Хичээлийн ангид байгаа камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Хичээлийн ангид байгаа камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Хичээлийн ангид байгаа камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Хичээлийн ангид байгаа камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Багш нарын өрөөний камерын тоо 10 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Багш нарын өрөөний камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Багш нарын өрөөний камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Багш нарын өрөөний камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Багш нарын өрөөний камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Коридорт байгаа камерын тоо 11 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Коридорт байгаа камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Коридорт байгаа камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Коридорт байгаа камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Коридорт байгаа камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Гадна камер 12        
  Сургуулийн хашааг хянадаг камерын тоо 13 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Сургуулийн хашааг хянадаг камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Сургуулийн хашааг хянадаг камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Сургуулийн хашааг хянадаг камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Сургуулийн хашааг хянадаг камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Сургуулийн байшин, барилгыг хянадаг камерын тоо 14 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Сургуулийн байшин, барилгыг хянадаг камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Сургуулийн байшин, барилгыг хянадаг камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Сургуулийн байшин, барилгыг хянадаг камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Сургуулийн байшин, барилгыг хянадаг камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Бичлэг хийх, хадгалах эсэх Дүрс бичлэгээ хадгалдаггүй камерын тоо 15 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дүрс бичлэгээ хадгалдаггүй камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дүрс бичлэгээ хадгалдаггүй камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дүрс бичлэгээ хадгалдаггүй камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дүрс бичлэгээ хадгалдаггүй камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Дүрс бичлэгээ 7 хүртэл хоног хадгалдаг камерын тоо 16 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дүрс бичлэгээ 7 хүртэл хоног хадгалдаг камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дүрс бичлэгээ 7 хүртэл хоног хадгалдаг камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дүрс бичлэгээ 7 хүртэл хоног хадгалдаг камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дүрс бичлэгээ 7 хүртэл хоног хадгалдаг камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Дүрс бичлэгээ 7-14 хоног хадгалдаг камерын тоо 17 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дүрс бичлэгээ 7-14 хүртэл хоног хадгалдаг камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дүрс бичлэгээ 7-14 хүртэл хоног хадгалдаг камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дүрс бичлэгээ 7-14 хүртэл хоног хадгалдаг камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дүрс бичлэгээ 7-14 хүртэл хоног хадгалдаг камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Дүрс бичлэгээ 14 ба түүнээс дээш хоног хадгалдаг камерын тоо 18 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дүрс бичлэгээ 14 ба түүнээс дээш  хоног хадгалдаг камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дүрс бичлэгээ 14 ба түүнээс дээш хоног хадгалдаг камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дүрс бичлэгээ 14 ба түүнээс дээш хоног хадгалдаг камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дүрс бичлэгээ 14 ба түүнээс дээш хоног хадгалдаг камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Зөвхөн дүрсний бичлэг хийдэг камерын тоо 19 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Зөвхөн дүрсний бичлэг хийдэг камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Зөвхөн дүрсний бичлэг хийдэг камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Зөвхөн дүрсний бичлэг хийдэг камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Зөвхөн дүрсний бичлэг хийдэг камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Дуу, дүрс бичдэг камерын тоо 20 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дуу, дүрс бичдэг камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дуу, дүрс бичдэг камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дуу, дүрс бичдэг камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дуу, дүрс бичдэг камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Хэрэглээ Хяналтын камерын ашиглалтын дотоод журам 21 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Хяналтын камерын ашиглалтын дотоод журам тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Хяналтын камерын ашиглалтын дотоод журам тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Хяналтын камерын ашиглалтын дотоод журам тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад Хяналтын камерын ашиглалтын дотоод журам тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Камерын системийн суурилалтын нийт өртөг /мян.төг/ 22 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Камерын системийн суурилалтын нийт өртөг /мян.төг/-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Камерын системийн суурилалтын нийт өртөг /мян.төг/-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Камерын системийн суурилалтын нийт өртөг /мян.төг/-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Камерын системийн суурилалтын нийт өртөг /мян.төг/-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Ашиглалтын шаардлага хангаж байгаа камерын тоо 23 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Ашиглалтын шаардлага хангаж байгаа камерын тоо /мян.төг/-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Ашиглалтын шаардлага хангаж байгаа камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Ашиглалтын шаардлага хангаж байгаа камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Ашиглалтын шаардлага хангаж байгаа камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
  Шинэчлэх болон сайжруулахаар төлөвлөж байгаа камерын тоо 24 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Шинэчлэх болон сайжруулахаар төлөвлөж байгаа камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Шинэчлэх болон сайжруулахаар төлөвлөж байгаа камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Шинэчлэх болон сайжруулахаар төлөвлөж байгаа камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Шинэчлэх болон сайжруулахаар төлөвлөж байгаа камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Нэмэлтээр шаардлагатай камерын тоо 25        
  Дотор 26 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дотор шаардлагатай нэмэлт камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дотор шаардлагатай нэмэлт камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дотор шаардлагатай нэмэлт камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Дотор шаардлагатай нэмэлт камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.
Гадна 27 СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Гадна шаардлагатай нэмэлт камерын тоо-  оны эхэнд гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Гадна шаардлагатай нэмэлт камерын тоо-  нэмэгдсэн гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Гадна шаардлагатай нэмэлт камерын тоо-  хасагдсан гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ. СУ-Орчины асуулга- Хяналтын камер АШ-БДБ-5.1 асуулгад хариулсан Гадна шаардлагатай нэмэлт камерын тоо-  оны эцэст гэдэг утгыг хичээлийн байраар ялган бичигдэнэ.