Менежер

– ЕБС

2.АШ-БДБ-1 Хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл бүртгэх


Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн хөгжлийн бэрхшээлийн төрлийг бүртгэх заавар

Хэрэгцээ: Суралцагчийн мэдээллийг статистик тайланд ялган харах, тайланд тусгах

  1. Боловсролын удирдлага.
  2. Суралцагч модульд хандана.

  1. Суралцагчийн үндсэн мэдээлэл рүү хандана.
  2. Эрүүл мэнд хэсгийг сонгоно.
  3. Хөгжлийн бэрхшээл хэсгийг сонгоно.
  4. Мэдээлэл засах товч дарна.

  1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хэсэгт хөгжлийн бэрхшээлийн төрлүүдээс сонгоно.