Менежер

– ЕБС

1.Тайлан бүрийн жагсаалт


Маягтын № Маягтын нэр Нэгж дээрх бүртгэх мэдээлэл
1 Хаягийн хэсэг-ЕБС ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 20....-20....ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ-Хаягийн хэсэг *Байгууллагын ангилал бүртгэл
*Байгууллагын асуулга- Хаягийн хэсэг бүртгэх
2 Хаягийн хэсэг-НТБ Насан туршийн боловсролын төв, сургууль түшиглэсэн насан туршийн боловсрол 20....-20....ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ-Хаягийн хэсэг *Байгууллагын ангилал бүртгэл
*Байгууллагын асуулга- Хаягийн хэсэг бүртгэх
3 АШ-БДБ-1 БДБ-1 ЕБС-Д ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧДЫН 20...-20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН, боловсролын түвшин, анги, нас, хүйсээр, Суралцагчийн үндсэн мэдэээлэл- эрүүл мэнд- шинээр нэмэгдсэн хөгжлийн бэрхшээлийн 4 төрлөөр ялган бүртгэх
4 Багшийн системийн - ангийн журнал хэсэгт - суралцагч - үндсэн мэдээлэл- нэмэлт мэдээлэл- сургалт хэсэгт танхимд сурах боломжгүй эсэхийг бүртгэх
5 АШ-БДБ-1.1 ЕБС-ийн гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтын бүлэг хамрагчдын тайлан (анги, чиглэлээр) Статистикийн удирдлага-Байгууллагын асуулга Гүнзгийрүүлсэн сургалт бүртгэх
6 АШ-БДБ-2 ЕБС-д суралцагчдын шилжих хөдөлгөөний тайлан Системээс дараа нь бодож гаргана
7 АШ-БДБ-3 БДБ-3 ЕБС-ИЙН НЭГДYГЭЭР АНГИД ШИНЭЭР ЭЛСЭГЧДИЙН 20…-20... ОНЫ ТАЙЛАН, нас, хүйс, өмчийн хэлбэр Суралцагчийг өмнө нь СӨБ-д хамрагдсан ямар цэцэрлэгт  хамрагдаж байсан мэдээллийг бүртгэх
8 АШ-БДБ-4 ЕБС-ийн өдрөөр суралцагчийн дүрэмт хувцасны хангалтын тайлан (боловсролын түвшин, анги, хүйс, хувцасны нэр төрлөөр) Анги удирдсан багшийн эрхээр суралцагч тус бүрийн Нэмэлт мэдээлэл-Дүрэмт хувцас бүртгэх
9 Анги удирдсан багшийн эрхээр суралцагч тус бүрийн Нэмэлт мэдээлэл-Дүрэмт хувцас-Огт авах боломжгүй өрхийн суралцагч чеклэх
10 АШ-БДБ-5 БДБ-5 ЕБС-ИЙН ДОТУУР БАЙР, ДОТУУР БАЙРАНД АМЬДАРЧ БУЙ СУРАЛЦАГЧИД, ДОТУУР БАЙРНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН 20..-20.. ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН Байгууллагын асуулга-
*Дотуур байрны гадаа ариун цэврийн байгууламж,
* дотоод  сүлжээтэй өрөөний бүртгэл
11 Сургалтын орчин-Байр- интернетын хурд, дотоод сүлжээ бүртгэх
12 Сургалтын орчин-Өрөө шинэ нэмэгдсэн зориулалтуудаар бүртгэх
13 Сургалтын орчин-Байр-Өрөө-Эд хөрөнгө дээр  шинэ нэмэгдсэн эд хөрөнгийг ялгаж бүртгэх
14 Суралцагч-Нэмэлт мэдээлэл-Дотуур байранд суух хүсэлт бүртгэх
15 Суралцагч-Нэмэлт мэдээлэл-Амьдрах орчин-Дотуур байранд амьдардаг хүүхдийг бүртгэх
16 Суралцагч-Малчны хүүхэд эсэх сонгох
17 Хүний нөөцийн удирдлага-Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтэц үүсгэх -Дотуур байрны ажилтанг хамааруулан бүртгэх
18 Хүний нөөцийн удирдлага-Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтэц үүсгэх -Дотуур байрны ажилтанг хамааруулан бүртгэх
19 АШ-БДБ-5Ү ЕБС-ийн сургалтын орчин, хичээлийн байрны тайлан Боловсролын удирдлага-Хичээлийн байр бүртгэх
20 Боловсролын удирдлага-Хичээлийн байрны мэдээлэл бүртгэх
21 Анги танхимын тоо-Статистикийн удирдлага-Орчны асуулга-Хичээлийн байр-асуулга бүртгэх-гэрчилгээтэй, тусгай, дадлага
22 Нийтийн эзэмшлийн газрын хэмжээ, хог хаягдал, гадна гэрэлтүүлэг-Статистикийн удирдлага-Орчны асуулга бүртгэх
23 Биеийн тамирын заал-бусад үзүүлэлт-Боловсролын удирдлага-Сургалтын орчин-Өрөө бүртгэх
24 АШ-БДБ-5.1 ЕБС-ийн хяналтын камерын тоног, төхөөрөмжийн тайлан Статистикийн удирдлага-Орчны асуулга-Камер-Хичээлийн байр-1, 2 асуулга бүртгэл
25 АШ-БДБ-5.2 ЕБС-ийн ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн тайлан Боловсролын удирдлага-Сургалтын орчин-Хичээлийн байр-Инженерийн шугам сүлжээ бүртгэх
26 Боловсролын удирдлага-Сургалтын орчин-Өрөө-Эд хөрөнгө бүртгэх
27 Статистикийн удирдлага-Орчны асуулга-Ариун цэвэр-Гадна жорлон бүртгэл хийх
28 АШ-БДБ-5.3 ЕБС-ийн цахим сургалтын үйл ажиллагааны тоног, төхөөрөмжийн тайлан Боловсролын удирдлага-Сургалтын орчин-Интернет сүлжээнд холбогдсон бүртгэл хийх
29 Статистикийн удирдлага-Орчны асуулга-Тоног төхөөрөмж асуулга бүртгэх
30 АШ-БДБ-6 ЕБС-ийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн тайлан Статистикийн удирдлага-Хоол үйлдвэрлэлын асуулга бүртгэх
31 АШ-БДБ-7 БДБ-7 ЕБС-Д АЖИЛЛАГЧДЫН 20..-20.. ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН, албан тушаалаар Хүний нөөцийн удирдлага-Ажлын байр-тоологдох ажлын байрны кодны дагуу бүртгэх
32 Хүний нөөц- байгууллагын бүтэц - дотоод нэгж дээр Дотуур байр, Албан бус боловсрол бүртгэлд  ажлын байр үүсгэх, ажилтан бүртгэх
33 Ажилтан- Ажил эрхлэлт- Сайн дурын , Зайнаас ажиллах эсэхийг тэмдэглэсэн байх
34 АШ-БДБ-8 ЕБС-ийн удирдах ажилтан, нийгмийн ажилтан, үндсэн багшийн албан тушаалын өөрчлөлт, хөдөлгөөний тайлан Статистикийн удирдлага-Байгууллагын асуулга-Ажилтны шилжилт хөдөлгөөн бүртгэх
35 АШ-БДБ-9 ЕБС-ийн удирдах ажилтны тайлан (мэргэжлийн чиглэл, боловсролын түвшин, нас, хүйс, мэргэшлийн зэрэг) Ажилтан - боловсролын мэдээлэл бүртгэх
36 АШ-БДБ-10 БДБ-10 ЕБС-ИЙН ҮНДСЭН БАГШ НАРЫН 20..-20.. ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН, мэргэжил, нас, хүйс, боловсролын түвшин Ажилтан- Боловсрол-  Мэргэшүүлэх сургалтанд төрөл нэмсэнг шинэчлэн бүртгэх
37 Ажилтан-Боловсролын мэдээлэл бүртгэх, шинэчлэх
38 АШ-БДБ-10.1 ЕБС-ийн үндсэн багш нарын тайлан (мэргэжил, нас, хүйс, боловсролын түвшин) *А/160 тушаалын мэргэжлийн чиглэл, индекс харах
*Хүний нөөцийн удирдлага-Ажилтан- Боловсрол-мэргэжлийн индекс харах, шинэчлэх
39 АШ-БДБ-19 ЕБС-ийн ажиллавал зохих багшийн тайлан Статистикийн удирдлага-Байгууллагын асуулга-Шаардлагатай байгшийн асуулга бүртгэх
40 АШ-БДБ-11 ЕБС-ийн ахлах ангийн (x, xi, xii -р анги) үндсэн багш нарын тайлан (хөтөлбөрөөр) *Боловсролын удирдлага-Ахлах ангийн багш бүртгэх
*Заавал болон сонгон судлах, Заадаг хичээл бүртгэх
41 АШ-БДБ-НТБ-1 НТБ-ын төвийн хичээллэж буй бүлгийн тоо, суралцагчдын тайлан (нас, хүйс, боловсролын түвшин, ангиар) Суралцагчийн үндсэн мэдэээлэл- эрүүл мэнд- шинээр нэмэгдсэн хөгжлийн бэрхшээлийн 4 төрлөөр ялган бүртгэх
42 АШ-БДБ-НТБ-2 НТБ-ын төвийн ажиллагчдын тайлан (нас, хүйс, боловсролын түвшин, мэргэжлийн зэрэг) Хүний нөөцийн удирдлага-Ажлын байр-тоологдох ажлын байрны кодны дагуу бүртгэх
43 Хүний нөөц- Байгууллагын бүтэц - Дотоод нэгж дээр  Албан бус боловсрол бүртгэлд  ажлын байр үүсгэх, ажилтан бүртгэх
44 З-БДБ-16 З-БДБ-16 ЕБС-ИЙН 20...-20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН, сургууль, хэв шинжээр Өөрчлөгдсөн өмчийн хэлбэр, Сургуулийн хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр , сургуулийн бүтэц, Мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих сургалт  зөв бүртгэсэн эсэхийг хянах
45 З-БДБ-16.1 З-БДБ-16.1 ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 20 ... -20 ... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ Бүртгэсэн мэдээллээр гарна.