Менежер

– ЕБС

7.АШ-БДБ-10 Багшийн тайлангийн ангиллын код


Анхаарах зүйл:

Үндсэн багш нь АШ-БДБ-7 тайлангийн Бага, Дунд, Ахлах, Дунд болон Ахлах гэсэн үзүүлэлтэд тоологдсон буюу Боловсролын удирдлагын Багш модульд Бага ангийн үндсэн багш, Дунд ангийн үндсэн багш, Ахлах ангийн үндсэн багш, Дунд болон Ахлах ангийн үндсэн багш гэж бүртгэсэн багшийг тоолно.

Цагийн багш нь АШ-БДБ-7 тайлангийн Цагийн багш гэсэн үзүүлэлтэд тоологдсон буюу Боловсролын удирдлагын Багш модульд Бага ангийн цагийн багш, Дунд ангийн цагийн багш, Ахлах ангийн цагийн багш, Дунд болон Ахлах ангийн цагийн багш гэж бүргтгэсэн багшийг тоолно.

Хичээлийн төрөл Ажлын ангиллын код Ажлын байрны нэр
1 Бага анги 2341-11 Багш, бага ангийн /мэргэжлийн/
2 2352-01  Багш, тусгай сургуулийн бага ангийн
3 2341-01 Багш, ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн
4 Монгол хэл, уран зохиол 2330-01 Багш, монгол хэл, уран зохиолын
5 2352-05 Багш, тусгай сургуулийн монгол хэлний
6 2352-06 Багш, тусгай сургуулийн уран зохиолын
7 Монгол хэл, гадаад хэл 2330-41 Багш, монгол хэл-гадаад хэлний /ЕБС/
8 Казак хэл, уран зохиол 2330-02 Багш, казак хэл-уран зохиолын
9 2330-27 Багш, казак хэлний
10 2330-42 Багш, казак хэл-уран зохиолын /ЕБС/
11 Орос хэл 2330-03 Багш, орос хэлний
12 2352-09-02 Багш, тусгай сургуулийн орос хэлний
13 2330-32 Багш, орос хэлний /ЕБС/
14 Англи хэл 2330-04 Багш, англи хэлний
15 2352-09-01 Багш, тусгай сургуулийн англи хэлний
16 Орос-Англи хэл 2330-05 Багш, англи-орос хэлний
17 2330-31 Багш, англи-орос хэлний /ЕБС/
18 Хятад хэл 2330-33 Багш, хятад хэлний /ЕБС/
19 Япон хэл 2330-43 Багш, япон хэлний /ЕБС/
20 Солонгос хэл 2330-46 Багш, солонгос хэлний /ЕБС/
21 Герман хэл 2330-44 Багш, герман хэлний /ЕБС/
22 Бусад гадаад хэл 2330-47 Багш, бусад гадаад хэлний /ЕБС/
23 2353-11 Өөр хэлний ахисан төвшний багш
24 2353-14 Хоёрдогч хэлний багш
25 2330-45 Багш, франц хэлний /ЕБС/
26 2352-09-03 Багш, тусгай сургуулийн бусад гадаад хэлний
27 2330-06 Багш, бусад гадаад хэлний
28 Мэдээлэл зүй 2330-07 Багш, мэдээлэл зүйн
29 2352-07 Багш, тусгай сургуулийн мэдээлэл зүйн
30 2352-18 Багш, тусгай сургуулийн мэдээлэл зүйн-физикийн
31 Математик 2330-08 Багш, математикийн
32 2352-03 Багш, тусгай сургуулийн математикийн
33 Математик- мэдээлэл зүй 2330-09 Багш, матетатик-мэдээлэл зүй 
34 2352-19 Багш, тусгай сургуулийн математик-мэдээлэл зүйн
35 2330-48 Багш, матетатик-мэдээлэл зүй /ЕБС/
36 Математик-физик 2330-10 Багш, математик-физикийн
37 2330-49 Багш, математик-физикийн /ЕБС/
38 Физик 2330-11 Багш, физикийн 
39 2352-17 Багш, тусгай сургуулийн физикийн
40 Хими 2330-12 Багш, химийн
41 2352-14 Багш, тусгай сургуулийн химийн
42 Хими-биологи 2330-13 Багш, хими-биологи 
43 2330-50 Багш, хими-биологи /ЕБС/
44 2352-16 Багш, тусгай сургуулийн хими-биологийн
45 Биологи, байгаль шинжлэл 2330-14 Багш, биологийн /ЕБС/
46 2330-29 Багш, биологийн
47 2352-15 Багш, тусгай сургуулийн биологийн
48 2352-21 Багш, тусгай сургуулийн байгалийн ухааны
49 2330-51 Багш, биологи-байгаль шинжлэлийн /ЕБС/
50 Түүх 2330-15 Багш, түүхийн 
51 2352-11 Багш, тусгай сургуулийн түүхийн
52 Түүх-нийгэм судлал 2330-16 Багш, түүх-нийгэм судлалын  
53 2330-35 Багш, түүх-нийгэм судлалын  /ЕБС/
54 Түүх-газарзүй 2330-17 Багш, түүх-газар зүйн
55 2330-36 Багш, түүх-газар зүйн  /ЕБС/
56 Түүх-уран зохиол 2330-37 Багш, түүх-уран зохиолын /ЕБС/
57 Нийгмийн ухаан 2330-18 Багш, нийгмийн ухааны /ЕБС/
58 2330-40 Багш, гүн ухааны /ЕБС/
59 2352-20 Багш, тусгай сургуулийн нийгмийн ухааны
60 Газарзүй, байгаль шинжлэл 2330-19 Багш, газарзүй, байгаль шинжлэлийн 
61 2352-10 Багш, тусгай сургуулийн газар зүйн
62 Биеийн тамир 2330-20 Багш, биеийн тамирын
63 2352-02 Багш, тусгай сургуулийн биеийн тамирын
64 Дуу хөгжим 2330-21 Багш, дуу хөгжмийн
65 2354-11 Гитарын багш /хувиараа заах/
66 2354-12 Төгөлдөр хуурын багш /хувиараа заах/
67 2354-13 Дууны багш /хувиараа заах/
68 2354-14 Хийл хөгжмийн багш /хувиараа заах/
69 2355-11 Бүжгийн багш /хувиараа заах/
70 2355-12 Жүжгийн багш /хувиараа заах/
71 Зураг дүрслэх урлаг 2330-22 Багш, зураг-дүрслэх урлагийн /ЕБС/
72 2330-23 Багш, зураг зүйн
73 2330-39 Багш, зураг-дүрслэх урлагийн /ЕБС/
74 2355-13 Зургийн багш /хувиараа заах/
75 2355-14 Баримлын багш /хувиараа заах/
76 Зураг технологи 2330-52 Багш,зураг- технологийн /ЕБС/
77 Технологи 2330-24 Багш, техник,технологийн
78 2352-12 Багш, тусгай сургуулийн технологийн
79 Сурган сэтгэл зүй 2634-12 Сэтгэл зүйч, боловсролын
80 2634-21 Сэтгэл зүйч, хүүхдийн
81 Согог судлал 2330-38 Багш,согог судлалын /ЕБС/
82 2352-22 Согог зүйч багш, тусгай сургуулийн
83 Хэл засалч 2352-24 Багш, тусгай сургуулийн хэл заслын
84 Бусад 2330-25 Багш, эрүүл мэндийн 
85 2330-34 Багш, бусад мэргэжлийн /ЕБС/
86 2353-12 Цагаачдын боловсролын багш
87 2353-13 Практик дадлагын багш
88 2330-28 Багш, тува хэлний
89 2351-37 Багш, хөгжлийн төв / бусад /
90 2352-23 Багш, тусгай сургуулийн дохионы хэлний
91 2352-28 Багш, тусгай сургуулийн яриа бичгийн
92 2352-29 Багш, тусгай сургуулийн биет зүйлийн
93 2352-30 Багш, тусгай сургуулийн ритмийн
94 2352-08 Багш, тусгай сургуулийн иргэний болвсролын
95 2352-01 Багш, тусгай сургуулийн бага ангийн
96 2352-13 Багш, тусгай сургуулийн эрүүл мэндийн