Менежер

– ЕБС

3. АШ-БДБ-1 Суралцагчийн СӨБ-д хамрагдсан эсэхийг бүртгэх


Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн СӨБ-д хамрагдсан эсэхийг бүртгэх заавар

Хэрэгцээ: Суралцагчийн мэдээллийг статистик тайланд ялган харах, тайланд тусгах

  1. Боловсролын удирдлага.
  2. Суралцагч модульд хандана.

  1. Суралцагчийн үндсэн мэдээлэл рүү хандана.
  2. Нэмэлт мэдээлэл хэсгийг сонгоно.
  3. Өрхийн мэдээлэл хэсгийг сонгоно.
  4. Мэдээлэл засах товч дарна.

  1. СӨБ-д хамрагдсан бол чек боксыг чагтлана.
  2. Цэцэрлэгийн төрлөөс сонгоно.

  1. СӨБ-д хамрагдаагүй тохиолдолд шалтгаан хэсгээс хамрагдаагүй шалтгааныг сонгоно.