Менежер

– ЕБС

8. Сурах бичиг, Сурдаггүй хүүхэд тайлан гаргах зааварчилгаа


"Сурах бичиг, Сурдаггүй хүүхэд" тайлан боловсруулах

Суралцагчдын сурах бичгийн судалгаа, статистик удирдлага модулийн "Сурдаггүй хүүхэд" дэд модулийн бүртгэлээс хамаарч дараах тайлангууд боловсруулагдана.

БДБ тайлангийн нэр

Тайлбар

1

БДБ14

ЕБС-ийн сурах бичгийн хангалтын тайлан ( бага анги)

Анги удирдсан багшийн бүртгэсэн суралцагчдын сурах бичгийн бүртгэлээс шууд боловсруулагдана. Суралцагч -> Суралцагчийн нэр -> Нэмэлт мэдээлэл -> Ном сурах бичиг

2

БДБ14_1

ЕБС-ийн сурах бичгийн хангалтын тайлан ( дунд, ахлах анги)

3

БДБ14_2

ЕБС-ийн казак хэл дээрх сурах бичгийн хангалтын тайлан ( бага анги)

4

БДБ14_2_1

Казах сурах бичигтэй сургуулийн тайлан

5

БДБ15

ЕБС-ийн гадна байгаа 6-14 насны хүүхдийн тайлан (нас, хүйс, шалтгаан)

Статистик удирдлага модулийн "Сурдаггүй хүүхэд" дэд модулийн бүртгэлээс хамаарч боловсруулагдана.

6

БДБ15А

ЕБС-ийн гадна байгаа 6-14 насны хүүхдийн тайлан (сургууль, нас, хүйс, анги)

"Сурах бичиг, Сурдаггүй хүүхэд" тайлант үе нээгдсэний дараа сургалтын менежер дараах бүртгэл үйл ажиллагааг хийнэ.

1. Сурах бичгийн бүртгэл хөтлөх, сургуульд сурдаггүй хүүхдийн бүртгэл хийж хадгалах - Суралцагчид байгаа сурах бичгийг бүртгэх болон тухайн сургуульд сурахгүй шалтгаантай суралцагч байдаг бол энэхүү бүртгэлээр хийнэ.

2. Тайлан бодуулж excel-рүү татан, хянаж тоо таарч буй үед илгээх