Менежер

– ЕБС

8. Сурах бичиг, Сурдаггүй хүүхэд тайлан гаргах зааварчилгаа


"Сурах бичиг, Сурдаггүй хүүхэд" тайлан боловсруулах

Суралцагчдын сурах бичгийн судалгаа, статистик удирдлага модулийн "Сурдаггүй хүүхэд" дэд модулийн бүртгэлээс хамаарч дараах тайлангууд боловсруулагдана.

БДБ тайлангийн нэр

Тайлбар

1

БДБ14

ЕБС-ийн сурах бичгийн хангалтын тайлан ( бага анги)

Анги удирдсан багшийн бүртгэсэн суралцагчдын сурах бичгийн бүртгэлээс шууд боловсруулагдана. Суралцагч -> Суралцагчийн нэр -> Нэмэлт мэдээлэл -> Ном сурах бичиг

2

БДБ14_1

ЕБС-ийн сурах бичгийн хангалтын тайлан ( дунд, ахлах анги)

3

БДБ14_2

ЕБС-ийн казак хэл дээрх сурах бичгийн хангалтын тайлан ( бага анги)

4

БДБ14_2_1

Казах сурах бичигтэй сургуулийн тайлан

5

БДБ15

ЕБС-ийн гадна байгаа 6-14 насны хүүхдийн тайлан (нас, хүйс, шалтгаан)

Статистик удирдлага модулийн "Сурдаггүй хүүхэд" дэд модулийн бүртгэлээс хамаарч боловсруулагдана.

6

БДБ15А

ЕБС-ийн гадна байгаа 6-14 насны хүүхдийн тайлан (сургууль, нас, хүйс, анги)

"Сурах бичиг, Сурдаггүй хүүхэд" тайлант үе нээгдсэний дараа сургалтын менежер дараах бүртгэл үйл ажиллагааг хийнэ.

1. Сургуульд сурдаггүй хүүхдийн бүртгэл хийж хадгалах - Хэрэв тухайн сургуульд сурахгүй шалтгаантай суралцагч байдаг бол энэхүү бүртгэлээр хийнэ.

2. Тайлан бодуулж excel-рүү татан, хянаж тоо таарч буй үед илгээх - БДБ14, БДБ14_1, БДБ14_2, БДБ14_2_1, БДБ15, БДБ15А тайлангууд

            1. Сургуульд сурдаггүй хүүхдийн бүртгэл хийж хадгалах

Статистикийн удирдлага ->  Сурдаггүй хүүхэд -> Шинэ сурдаггүй хүүхэд сонголтоор бүртгэнэ.

                 2. Тайлан бодуулж excel-рүү татан, хянаж тоо таарч буй үед илгээх

Сурах бичиг, Сурдаггүй хүүхэд тайлант үе нээгдсэний дараа анги удирдсан багш нар суралцагч нэг бүрээр сурах бичгийн судалгааг бүртгэнэ. /Багш суралцагчдын сурах бичгийн бүртгэлийг хийх зааврыг дараах холбоосоор авна уу. https://help.esis.edu.mn/content/946 /

Дээрх бүртгэл бүрэн хийгдсэн үед сургалтын менежер

Статистикийн удирдлага ->  Статистик хяналт дэд модулийг сонгоно. 

1-рт: Нэгтгэл -> Бүгдийг шинэчлэх товчийг дарна. /Аливаа мэдээлэл шинэчлэн, нөхөж бүртгэсэн бол энэ товчийг заавал дарах юм. Хэрэв энэ товчыг дарсан бол тайлангуудыг дахин бодуулах шаардлагатай./

2-рт: Тайлан - Хичээлийн жил, тайлангийн нэр сонгож тайлангуудыг бодуулан excel -рүү татаж тоог тулган хянана.

3-рт: Тайлангуудын excel файлуудын бүх тоо таарч буй үед илгээх товчийг сонгоно.