Менежер

– ЕБС

7. Төгсөлт, сурлагын амжилт, шаардлагатай багшийн тайлан гаргах зааварчилгаа


ЕБС -ийн төгсөлт явагдаж дууссаны дараа хичээлийн жил дуусахаас өмнө дор дурьдсан статистик тайлангуудыг сургуулиуд илгээнэ.

БДБ тайлангийн нэр

 Тайлбар

1

БДБ-19_2

ЕБС-ийн шаардлагатай багшийн тайлан (сургууль, мэргэжлийн чиглэл)

 Төлөвлөгөөний асуулга бөглөснөөр гарна.

2

БДБ-20

ЕБС-ийн төгсөгчдийн тайлан (сургалтын хэлбэр, хүйс)

 Системд хийгдсэн төгсөлтийн бүртгэл үйлдлээс харуулна.

3

БДБ-20.Б

Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтын төгсөгчдийн тайлан (нас, хүйс)

ЕБС-д шилжүүлсэн хүүхдийн тоо Дүйцсэний асуулга бөглөснөөр гарна.

4

БДБ-21.1.1

Суралцагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээний тайлан (бага анги, хичээл, өдөр)

Дэвших ангийн дэвшилт батлагдсан, төгсөх анги бол төгсөлт төгсөгчөөс элсэх үйлдэл батлагдсанаар мэдээлэл татагдана.

5

БДБ-21.1.2

Суралцагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээний тайлан (бага анги, хичээл, дүйцсэн)

6

БДБ-21.1.3

Суралцагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээний тайлан (бага анги, хичээл, орой)

7

БДБ-21.1.4

Суралцагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээний тайлан (бага анги, хичээл, эчнээ)

8

БДБ-21.2.1

Суралцагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээний тайлан (Дунд анги, хичээл, өдөр)

9

БДБ-21.2.2

Суралцагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээний тайлан (Дунд анги, хичээл, дүйцсэн)

10

БДБ-21.2.3

Суралцагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээний тайлан (Дунд анги, хичээл, орой)

11

БДБ-21.2.4

Суралцагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээний тайлан (Дунд анги, хичээл, эчнээ)

12

БДБ-21.3.1

Суралцагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээний тайлан (Ахлах анги, хичээл, өдөр)

13

БДБ-21.3.2

Суралцагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээний тайлан (Ахлах анги, хичээл, дүйцсэн)

14

БДБ-21.3.3

Суралцагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээний тайлан (Ахлах анги, хичээл, орой)

15

БДБ-21.3.4

Суралцагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээний тайлан (Ахлах анги, хичээл, эчнээ)

 

Анхаарах нь

 1. Тайлангуудыг Статистикийн удирдлагын модулийн Статистикийн хяналт хэсэгт боловсруулна.
 2. Тайлангийн мэдээллийг татахаас өмнө Бүгдийг шинэчлэх товчийг нэг удаа дарна. Дараа нь мэдээллээ өөрчилсөн бол тохирох мэдээллийн арын шинэчлэх товчийг дарж тайланг бодуулж эксэл рүү гаргаж харна.

 1. Хэрэв алдаа гарсан бол мэдээлэл руу орж алдааг засаж мэдээллийг шинэчилж татна.
 2. Дараах дараалалаас тайлангийн мэдээллийг шалгаж, бүрэн зөв хийгдсэн гэж үзвэл илгээх үйлдэл хийнэ.
  1. Мэдээллийг нэг удаа Бүгдийг шинэчлэх товчоор мэдээллийг татна. Мэдээллийг засаж, өөрчилсөн бол тохирох мэдээллийн арын шинэчлэх товчийг дарж мэдээллийг шинэчилж татна.
  2. Алдаа гарсан бол алдааг үндсэн систем руугаа орж засна (шинэчлэх)
  3. Тайланг бодох үйлдлийг хийнэ
  4. Эксэл рүү гаргаж тайланг хянаж шалгана.
  5. Бүх тайланг хянаж, бүрэн зөв болсон гэж үзвэл Илгээх үйлдэл хийнэ.
 1. Дүйцсэн, орой, эчнээ ангигүй бол  тайланг хоосноор бодуулна.
 • БДБ19_2  ЕБС-д шаардлагатай багшийн тайлан

ЕБС-д шаардлагатай багшийн тайлан нь ирэх хичээлийн жилд сургуульд дутагдалтай байгаа багшийн тоог илэрхийлнэ.

Тайлангийн бодолт:

Статистикийн удирдлагын системийн Төлөвлөгөөний асуулга)-д байрлах шаардлагатай багшийн тоо асуулгыг бөглөж хадгалснаар энэхүү тайлан гарна.

 

 • БДБ20   ЕБС-ийг төгсөгчдийн тайлан (Сургалтын хэлбэр, хүйс)

Тайлангийн бодолт:

Хичээлийн жилийн эхний суралцагчид:

Намрын өдөр, эчнээ, орой, дүйцсэн ангийн тайлангийн бага боловсрол (5-р анги), суурь боловсрол (9-р анги), бүрэн дунд боловсрол (12-р анги)-д суралцаж буй хүүхдийн тоо

Хичээлийн жилийн эцсийн суралцагчид:

Сургуульд бүртгэлтэй нийт суралцагчийн тоо

Шалгагдсан:

Төгсөх анги буюу бага боловсрол (5-р анги), суурь боловсрол (9-р анги), бүрэн дунд боловсрол (12-р анги)-д суралцаж байгаа улсын шалгалт өгсөн суралцагчийн тоо

Төгссөн:

Төгсөх анги буюу бага боловсрол (5-р анги), суурь боловсрол (9-р анги), бүрэн дунд боловсрол (12-р анги)-ыг төгсөгчдийн тоо (төгсөлтийн бүртгэл батлагдсан)

 

 • БДБ20Б Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтын төгсөгчдийн тайлан

Дүйцсэн хөтөлбөрөөр төгсөгчид:

Дүйцсэн хөтөлбөрийн бага боловсрол (5-р анги), суурь боловсрол (9-р анги), бүрэн дунд боловсрол (12-р анги)-ыг төгсөгчдийн тоо

ЕБС-д шилжүүлсэн хүүхдийн тоо:

Статистикийн удирдлагын системийн Дүйцсэний асуулга-д байрлах Дүйцсэн хөтөлбөрийн суралцагчийн ЕБС-д шилжүүлсэн хүүхдийн тоо мэдээллийг бөглөснөөр гарна.

 

 • БДБ20Б  (Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтын төгсөгчдийн тайлан)

Дүйцсэн хөтөлбөрөөр төгсөгчид:

Дүйцсэн хөтөлбөрийн суурь боловсрол (9-р анги), бүрэн дунд боловсрол (12-р анги)-ыг төгсөгчдийн тоо

Ерөнхий боловсролын сургуульд шилжүүлсэн хүүхдийн тоо:

Статистикийн удирдлагын системийн Дүйцсэний асуулга-д байрлах дүйцсэн хөтөлбөрийн суралцагч асуулгыг бөглөсөн байдлаар энэхүү мэдээлэл гарна.

 

 • БДБ21.1.1 (Суралцагчдын мэдлэг, чадварын ахиц, амжилтын үнэлгээний тайлан)-Бага, өдөр

Суралцагчдын мэдлэг,  чадварын ахиц, амжилтын үнэлгээг  боловсролын түвшингээр (1-5-р ангийн) хичээлийн дүн орж, дэвшилт, төгсөгчөөс элсэх  бүртгэл баталгаажсан суралцагчийн тоог харуулна.

 

 • БДБ21.2.1 (Суралцагчдын мэдлэг, чадварын ахиц, амжилтын үнэлгээний тайлан) Дунд, өдөр

Суралцагчдын мэдлэг,  чадварын ахиц, амжилтын түвшингийн боловсролын түвшингээр дунд (6-9-р ангийн) хичээлийн дүн орж, дэвшилт, төгсөгчөөс элсэх  бүртгэл баталгаажсан суралцагчийн тоог харуулна.

 

 • БДБ21.3.1 (Суралцагчдын мэдлэг, чадварын ахиц, амжилтын үнэлгээний тайлан) Ахлах, өдөр

Суралцагчдын мэдлэг,  чадварын ахиц, амжилтын түвшингийн боловсролын түвшингээр ахлах (10-12-р ангийн) хичээлийн дүн орж, дэвшилт, төгсөгчөөс элсэх  бүртгэл баталгаажсан суралцагчийн тоог харуулна.