Менежер

– ЕБС

7. Төгсөлт, сурлагын амжилт, шаардлагатай багшийн тайлан гаргах зааварчилгаа


ЕБС -ийн төгсөлт явагдаж дууссаны дараа хичээлийн жил дуусахаас өмнө дор дурьдсан статистик тайлангуудыг сургуулиуд илгээнэ.

БДБ тайлангийн нэр

 Тайлбар

1

БДБ-19_2

ЕБС-ийн шаардлагатай багшийн тайлан (сургууль, мэргэжлийн чиглэл)

 Төлөвлөгөөний асуулга бөглөснөөр гарна.

2

БДБ-20

ЕБС-ийн төгсөгчдийн тайлан (сургалтын хэлбэр, хүйс)

 Системд хийгдсэн төгсөлтийн бүртгэл үйлдлээс харуулна.