Менежер

– ЕБС

АШ-БДБ-5 тайлангийн бодолтын дүрэм


 

                  АШ-БДБ - 5-ЫН Үргэлжлэл  
Yзүүлэлт МД Бүгд Хүйсээр:
Эрэгтэй Эмэгтэй
А Б 1 2 3
Дотуур байранд суух хүсэлт гаргасан хүүхэд 71 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл талбарын Дотуур байрны мэдээлэлд дор хаяж аль нэг төлөв сонгогдсон суралцагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл талбарын Дотуур байрны мэдээлэлд дор хаяж аль нэг төлөв сонгогдсон эрэгтэй суралцагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл талбарын Дотуур байрны мэдээлэлд дор хаяж аль нэг төлөв сонгогдсон эмэгтэй суралцагчийг тоолно.
  малчдын хүүхэд 72 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл талбарын Дотуур байрны мэдээлэлд дор хаяж аль нэг төлөв сонгогдсон, Амьдрах орчин талбарын Өрхийн мэдээллийн "Эцэг, эхийн аль нэг нь малчин"  үзүүлэлт  нь чеклэгдэж сонгогдсон суралцагчийг тоолно.  Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл талбарын Дотуур байрны мэдээлэлд дор хаяж аль нэг төлөв сонгогдсон, Амьдрах орчин талбарын Өрхийн мэдээллийн "Эцэг, эхийн аль нэг нь малчин"  үзүүлэлт  нь чеклэгдэж сонгогдсон эрэгтэй суралцагчийг тоолно.  Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл талбарын Дотуур байрны мэдээлэлд дор хаяж аль нэг төлөв сонгогдсон, Амьдрах орчин талбарын Өрхийн мэдээллийн "Эцэг, эхийн аль нэг нь малчин"  үзүүлэлт  нь чеклэгдэж сонгогдсон эмэгтэй суралцагчийг тоолно. 
Дотуур байранд амьдарч буй хүүхэд 73 0 0 0
  Өөрийн сургуулийн дотуур байранд сууж буй хүүхэд 74 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь дотуур байр, дотуур байрны төрөл нь сургуулийн сонгосон сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь дотуур байр, дотуур байрны төрөл нь сургуулийн сонгосон эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь дотуур байр, дотуур байрны төрөл нь сургуулийн сонгосон эмэгтэй  сурагчийг тоолно.
Бусад сургуулийн дотуур байранд сууж буй хүүхэд 75 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь дотуур байр, дотуур байрны төрөл нь бусад сургуулийн сонгосон сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь дотуур байр, дотуур байрны төрөл нь бусад сургуулийн сонгосон эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь дотуур байр, дотуур байрны төрөл нь бусад сургуулийн сонгосон эмэгтэй сурагчийг тоолно.
Анги I анги 76 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "1-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "1-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "1-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
II анги 77 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "2-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "2-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "2-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
III анги 78 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "3-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "3-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "3-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
IV анги 79 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "4-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "4-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "4-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
V анги 80  Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "5-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "5-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "5-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
VI анги 81 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн  Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "6-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "6-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "6-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
VII анги 82 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "7-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "7-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "7-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
VIII анги 83  Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "8-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "8-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "8-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
IX анги 84 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "9-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "9-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "9-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
X анги 85 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "10-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "10-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "10-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
XI анги 86 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "11-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "11-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "11-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
XII анги 87 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "12-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "12-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "12-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
Насаар 6 88 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "6"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "6"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "6"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
7 89 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "7"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "7"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "7"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
8 90 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "8"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "8"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "8"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
9 91 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "9"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "9"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "9"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
10 92 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "10"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "10"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "10"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
11 93 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "11"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "11"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "11"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
12 94 Боловсролын удирдлагамодулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "12"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "12"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "12"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
13 95 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "13"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "13"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "13"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
14 96  Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "14"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "14"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "14"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
15 97 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "15"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "15"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "15"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
16 98 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "16"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "16"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "16"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
17-оос дээш 99 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "17"-той тэнцүү буюу их байх сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "17"-тай тэнцүү буюу их байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "17"-тай тэнцүү буюу их байх эмэгтэй сурагчийг тоолно.
Дотуур байранд амьдарч буй малчдын хүүхэд 100 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Өрхийн мэдээлэл талбарын Эцэг эхийн аль нэг нь малчин чеклэсэн суралцагчийг  тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Өрхийн мэдээлэл талбарын Эцэг эхийн аль нэг нь малчин чеклэсэн эрэгтэй суралцагчийг  тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Өрхийн мэдээлэл талбарын Эцэг эхийн аль нэг нь малчин чеклэсэн эмэгтэй суралцагчийг  тоолно.
Хөгжлийн бэршээлтэй-бүгд 101 0 0 0
  Харааны бэрхшээл 102 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "харааны" сонгосон нийт суралцагчийг  тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "харааны" сонгосон эрэгтэй суралцагчийг  тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "харааны" сонгосон эмэгтэй суралцагчийг  тоолно.
Сонсголын бэрхшээл 103 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "сонсголын" сонгосон нийт суралцагчийг  тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "сонсголын" сонгосон эрэгтэй суралцагчийг  тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "сонсголын" сонгосон эмэгтэй суралцагчийг  тоолно.
Хэл ярианы бэрхшээл 104 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "ярианы" сонгосон нийт суралцагчийг  тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "ярианы" сонгосон эрэгтэй суралцагчийг  тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "ярианы" сонгосон эмэгтэй суралцагчийг  тоолно.
Сэтгэцийн бэрхшээл 105 Боловсролын удирдлага модулийн суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь "дотуур байр", эрүүл мэнд хэсгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй "сэтгэцийн" сонгосон нийт суралцагчийг  тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь "дотуур байр", эрүүл мэнд хэсгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй "сэтгэцийн" сонгосон эрэгтэй суралцагчийг  тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь "дотуур байр", эрүүл мэнд хэсгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй "сэтгэцийн" сонгосон эмэгтэй суралцагчийг  тоолно.
  Оюун ухааны бэрхшээл 106  Боловсролын удирдлага модулийн суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь "дотуур байр", эрүүл мэнд хэсгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй "сэтгэцийн" бэрхшээлтэй талбарт оюуны бэрхшээл гэсэн ангиллыг сонгосон нийт суралцагчийг тоолно.  Боловсролын удирдлага модулийн суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь "дотуур байр", эрүүл мэнд хэсгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй "сэтгэцийн" бэрхшээлтэй талбарт оюуны бэрхшээл гэсэн ангиллыг сонгосон эрэгтэй суралцагчийг тоолно.  Боловсролын удирдлага модулийн суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь "дотуур байр", эрүүл мэнд хэсгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй "сэтгэцийн" бэрхшээлтэй талбарт оюуны бэрхшээл гэсэн ангиллыг сонгосон эмэгтэй суралцагчийг тоолно.
Аутизмын хүрээний эмгэг 107  Боловсролын удирдлага модулийн суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь "дотуур байр", эрүүл мэнд хэсгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй "сэтгэцийн" бэрхшээлтэй талбарт аутизмын хүрээний эмгэг гэсэн ангиллыг сонгосон нийт суралцагчийг тоолно.  Боловсролын удирдлага модулийн суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь "дотуур байр", эрүүл мэнд хэсгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй "сэтгэцийн" бэрхшээлтэй талбарт аутизмын хүрээний эмгэг гэсэн ангиллыг сонгосон эрэгтэй суралцагчийг тоолно.  Боловсролын удирдлага модулийн суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь "дотуур байр", эрүүл мэнд хэсгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй "сэтгэцийн" бэрхшээлтэй талбарт аутизмын хүрээний эмгэг гэсэн ангиллыг сонгосон эмэгтэй суралцагчийг тоолно.
Дауны синдром 108 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь "дотуур байр", Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "дауны синдром" сонгосон нийт суралцагчийг  тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь "дотуур байр", Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "дауны синдром" сонгосон эрэгтэй суралцагчийг  тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь "дотуур байр", Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "дауны синдром" сонгосон эмэгтэй суралцагчийг  тоолно.
Хөдөлгөөний бэрхшээл 109 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь "дотуур байр", Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "хөдөлгөөний" сонгосон нийт суралцагчийг  тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь "дотуур байр", Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "хөдөлгөөний" сонгосон эрэгтэй суралцагчийг  тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь "дотуур байр", Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "хөдөлгөөний" сонгосон эмэгтэй суралцагчийг  тоолно.
Хавсарсан хэлбэрийн 110 Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь "дотуур байр", Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "хавсарсан хэлбэрийн" сонгосон нийт суралцагчийг  тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь "дотуур байр", Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "хавсарсан хэлбэрийн" сонгосон эрэгтэй суралцагчийг  тоолно. Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь "дотуур байр", Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "хавсарсан хэлбэрийн" сонгосон эмэгтэй суралцагчийг  тоолно.
Дотуур байрны нийт ажиллагчид 111 0 0 0
  Дотуур байранд ажиллагчид /орон тооны/  112 МД113+116+......125=нийлбэр МД113+116+......125=нийлбэр МД113+116+......125=нийлбэр
  Дотуур байрын багш 113 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2352-32 2359-01 2359-15 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2352-32 2359-01 2359-16, ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эрэгтэй ажилтныг тоолно. Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2352-32 2359-01 2359-16, ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эмэгтэй ажилтныг тоолно.
  Багш мэргэжилтэй 114 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2352-32 2359-01 2359-16
* Хүний нөөц - ажилтаны мэдээлэл -Боловсрол- Мэргэжил хэсэгт 0114 Багш, мэргэжлийн кодоор эхэлсэн мэргэилтэй бүх ажилтанг тоолно.
Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2352-32 2359-01 2359-16
* Хүний нөөц - ажилтаны мэдээлэл -Боловсрол- Мэргэжил хэсэгт 0114 Багш, мэргэжлийн кодоор эхэлсэн мэргэилтэй бүх ажилтанг тоолно.
* Үндсэн мэдээлэл-хүйс -  эрэгтэй ажилтныг тоолно.
Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2352-32 2359-01 2359-16
* Хүний нөөц - ажилтаны мэдээлэл -Боловсрол- Мэргэжил хэсэгт 0114 Багш, мэргэжлийн кодоор эхэлсэн мэргэилтэй бүх ажилтанг тоолно.
* Үндсэн мэдээлэл-хүйс -  эмэгтэй ажилтныг тоолно.
Багш бус мэргэжилтэй 115 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2352-32 2359-01 2359-16
* Хүний нөөц - ажилтаны мэдээлэл -Боловсрол- Мэргэжил хэсэгт 0114 Багш, мэргэжлийн кодоос бусдаар  эхэлсэн мэргэилтэй бүх ажилтанг тоолно.
Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2352-32 2359-01 2359-16
* Хүний нөөц - ажилтаны мэдээлэл -Боловсрол- Мэргэжил хэсэгт 0114 Багш, мэргэжлийнкодоос бусдаар эхэлсэн мэргэилтэй бүх ажилтанг тоолно.
* Үндсэн мэдээлэл-хүйс -  эрэгтэй ажилтныг тоолно.
Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2352-32 2359-01 2359-16
* Хүний нөөц - ажилтаны мэдээлэл -Боловсрол- Мэргэжил хэсэгт 0114 Багш, мэргэжлийн кодоос бусдаар эхэлсэн мэргэилтэй бүх ажилтанг тоолно.
* Үндсэн мэдээлэл-хүйс -  эмэгтэй ажилтныг тоолно.
Сэтгэл зүйч багш 116 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2634-12, 2634-21 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2634-12, 2634-21 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эрэгтэй ажилтныг тоолно. Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2634-12, 2634-21, ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эмэгтэй ажилтныг тоолно.
Туслах багш 117 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2341-12, 2359-02 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2341-12, 2359-02 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эрэгтэй ажилтныг тоолно. Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2341-12, 2359-02 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эмэгтэй ажилтныг тоолно.
Нярав 118 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 4311-18, 4321-17, 4321-12, 4321-11 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 4311-18, 4321-17, 4321-12, 4321-11 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эрэгтэй ажилтныг тоолно. Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 4311-18, 4321-17, 4321-12, 4321-11 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эмэгтэй ажилтныг тоолно.
Тогооч 119 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 3434-11, 3434-12, 3434-138 5120-11 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 3434-11, 3434-12, 3434-138 5120-11 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эрэгтэй ажилтныг тоолно. Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 3434-11, 3434-12, 3434-138 5120-11 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эмэгтэй ажилтныг тоолно.
Дотуур байрын туслах тогооч 120 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 3434-14, 9412-11, 9412-12, 3412-13 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 3434-14, 9412-11, 9412-12, 3412-13 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эрэгтэй ажилтныг тоолно. Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 3434-14, 9412-11, 9412-12, 3412-13 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эмэгтэй ажилтныг тоолно.
Хоол зүйч 121 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2310-92, 2265-11 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2310-92, 2265-11 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эрэгтэй ажилтныг тоолно. Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2310-92, 2265-11 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эмэгтэй ажилтныг тоолно.
Жижүүр 122 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 5153-12, 9629-18 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 5153-12, 9629-18 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эрэгтэй ажилтныг тоолно. Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 5153-12, 9629-18 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эмэгтэй ажилтныг тоолно.
Үйлчлэгч 123 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 9112-11, 9112-12, 9112-13, 9112-14, 9112-15 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 9112-11, 9112-12, 9112-13, 9112-14, 9112-15 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эрэгтэй ажилтныг тоолно. Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 9112-11, 9112-12, 9112-13, 9112-14, 9112-15 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эмэгтэй ажилтныг тоолно.
Уурын зуухны галч 124 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 8182-13, 9629-17 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 8182-13, 9629-17 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эрэгтэй ажилтныг тоолно. Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 8182-13, 9629-17 ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эмэгтэй ажилтныг тоолно.
Бусад 125 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидаас бусдыг тоолно. Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. Дээрхээс бусад кодтой,  ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эрэгтэй ажилтныг тоолно. Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. Дээрхээс бусад кодтой,  ажилтны төрөл нь үндсэн ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв гэж сонгогдсон эмэгтэй ажилтныг тоолно.
Дотуур байранд гэрээгээр /орон тооны бус/  ажиллагчид  126 Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2352-32 2359-01 2359-16, ажилтны төрөл нь Гэрээт ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв, ажил эрхлэлт нь цагийн ажилтан эсэх нь чектэй гэж сонгогдсон Бүх ажилтныг тоолно. Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2352-32 2359-01 2359-16, ажилтны төрөл нь Гэрээт ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв, ажил эрхлэлт нь цагийн ажилтан эсэх нь чектэй гэж сонгогдсон эрэгтэй ажилтныг тоолно. Байгууллагын бүтэц - Дотоод бүтцийн төрөл- Дотуур байрны ажилчид гэсэн төрөлтэй дараах ажил мэргэжлийн кодтой ажилчидын тоог татна. 2352-32 2359-01 2359-16, ажилтны төрөл нь Гэрээт ажилтан, ажил эрхлэлт баталгаажсан төлөвтэй цалингийн эх үүсвэр нь улсын төсөв, ажил эрхлэлт нь цагийн ажилтан эсэх нь чектэй гэж сонгогдсон эмэгтэй ажилтныг тоолно.