Менежер

– ЕБС

АШ-БДБ-5 Дотуур байрны ажилтан - Дотоод бүтэц бүртгэх заавар


АШ-БДБ-7 Насан туршийн боловсролын багш - Дотоод бүтэц бүртгэх заавар


АШ-БДБ-НТБ-2 Насан туршийн боловсролын төвд ажиллагч - Дотоод бүтэц бүртгэх заавар