Менежер

– ЕБС

1.1 ЕБС хаягийн хэсэг тайлан


ЕБС хаяг тайлан нь дараах загвартай байна.

Тайлан гаргах дүрэн болон бүртгэл хөтлөлтийг дараах байдлаар хийнэ.

Байгууллагын хаяг хэсэг нь 

Боловсролын удирдлага - Сургалтын орчин - Хичээлийн байрны - Хаяг

Боловсролын удирдлага - Сургалтын бүтэц - Үндсэн мэдээлэл - Хаяг

Хүний нөөцийн удирдлага - Байгууллагын бүтэц - Салбар нэгж - Хаяг

Байгууллагын мэдээлэл, Хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, Сургуулийн бүтэц:

Гэсэн хэсгүүд нь байгууллагын тусгай зөвшөөрөл болох бичиг баримт дээрх мэдээллийг үндэслэж системд бүртгэж авсан бүртгэлээс харуулна.

Сургалтын менежерийн мэдээлэл:

Сургалтын менежерийн ажлын ангиллын кодоор бүртгэсэн ажилтны мэдээлэл байна. Хэрэв сургалтын менежергүй бол Захирал гэсэн ажлын ангиллын кодоор бүртгэсэн ажилтны мэдээллийг харуулна.

5-8-р хэсэгт байрлах асуулгын мэдээлэл:

Статистикийн удирдлага - Байгууллагын асуулга хэсэгт бүртгэсэн асуулгын мэдээллээс тайлан бодож гаргана.