Менежер

– ЕБС

1.2 НТБ хаяг тайлан


НТБ хаяг тайлан нь дараах загвартай байна.

Тайлан гаргах дүрэн болон бүртгэл хөтлөлтийг дараах байдлаар хийнэ.

Байгууллагын хаяг хэсэг нь 

Боловсролын удирдлага - Сургалтын орчин - Хичээлийн байрны - Хаяг

Боловсролын удирдлага - Сургалтын бүтэц - Үндсэн мэдээлэл - Хаяг

Хүний нөөцийн удирдлага - Байгууллагын бүтэц - Салбар нэгж - Хаяг

Холбоо барих хүний мэдээлэл:

Захирал, Сургалтын менежерийн ажлын ангиллын кодоор бүртгэсэн ажилтны мэдээлэл байна.

Ангилал:

Дээрх асуултад тийм гэж хариулсан бол сургууль түшиглэсэн гэдэг нь тийм байна.

Бие даасан төв бол асуулга бүртгэх шаардлагагүй.