Менежер

– ЕБС

Сургуулийн гадна байгаа хүүхдийн тоо буюу БДБ-15 маягт


Албан ёсны мэдээлэл, Маягт БДБ-15

•         Сургуулийн гадна байгаа 6-14 насны хүүхдийн тоог нас, хүйсээр гарган тухайн сум, багийн Засаг даргын тамгын газраас гаргасан статистикийн мэдээлэлтэй тулган шалгасан байна.

•         Энэхүү мэдээллийг тухайн орон нутгийн нутаг дэвсгэр дээрх 6-14 насны хүн амын тоо болон сургууль завсардсан суралцагчдын судалгаанд үндэслэн ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан, хорооны нийгмийн ажилтан, албан бус боловсролын арга зүйч хамтран гаргана.

•           Сургуулийн гадна байгаа хүүхдүүдийн бүтэн өнчин, асрамжлах хүнгүй зэрэг нийгмийн байдал, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн судалгааг 6-11 нас, 12-14 насны ангиллаар гаргана.