Менежер

– ЕБС

АШ-БДБ-7 тайлангийн дүрэм


АШ-БДБ-7 тайлан нь дараах загвартай байна.

Тайлангийн дүрэм нь нийтлэг байдлаар дараах шалгууртай байх бөгөөд удирдах ажилтан болон үндсэн багш нь цагийн болон түр ажил эрхлэлттэй, гэрээт ажилтан байж болохгүй гэдэг шалгууртай. Харин бусад ажилтан нь гэрээт болон цагийн ажилт эрхлэлттэй байж болно.